ALLE DOKUMENTER på et øyeblikk

JURIDISK OG PRIVATSPOLITIKK

Vi har utarbeidet et sammendrag for deg om våre juridiske forhold og kontraktsgrunnlaget. Ditt personvern og dine data er viktige for oss - Finn ut mer om behandling.

JURIDISKE BETINGELSER

§ 1 Søknad

1) Alle leveranser, tjenester og tilbud fra bb-net media GmbH - heretter kalt "selger" - basert på ordre fra avtalepartnere - heretter kalt "kunde" - gjøres utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkårene. Disse generelle vilkårene er en del av alle kontrakter som selgeren inngår med sine kunder for leveransene og tjenestene den tilbyr. Disse generelle vilkårene gjelder også for alle fremtidige leveranser, tjenester eller tilbud til kunden, selv om de ikke er avtalt separat igjen.

(2) Med mindre annet er oppgitt, er selgerens produktsortiment brukte varer, men ikke en nyprodusert vare i henhold til BGB. Leveringens tilstand og omfang er gitt i produktbeskrivelsene. Med mindre annet er avtalt, leveres alle tilbudte produkter uten programvare og tilbehør.

(3) Produktsortimentet til selgeren er utelukkende rettet mot gründere i henhold til § 14 BGB. I henhold til dette er en gründer en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskap som når de inngår kontrakten utøver sin kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet.

(4) Vilkår og betingelser for kunden eller tredjepart gjelder ikke, selv om selgeren ikke separat gjør motstand mot gyldigheten deres i enkelttilfeller. Selv om selgeren viser til brev, e-post, faks som inneholder eller refererer til kundens eller tredjeparts vilkår og betingelser, utgjør dette ikke samtykke til gyldigheten av slike vilkår og betingelser. Konfliktive vilkår gjelder bare hvis gyldigheten deres uttrykkelig er skriftlig avtalt av selgeren.

§ 2 TILBUD OG KONKLUSJON AV KONTRAKT

(1) Alle tilbud fra selger kan endres og er uforpliktende.

(2) Når en bestiller hos selgeren, sender kunden et bindende tilbud om å kjøpe (ønsket) produktet til selgeren. Kunden er bundet av tilbudet til selgeren til slutten av den syvende arbeidsdagen etter dagen da tilbudet ble mottatt av selgeren.

(3) Kundens tilbud anses kun som akseptert av selger hvis selger erklærer aksept for kunden eller sender bestilte varer.

(4) Kunden mottar en automatisk varsling om bestillingen. Dette utgjør foreløpig ikke en bindende aksept av ordren, med mindre aksept er erklært i tillegg til bekreftelse på mottakelse.

§ 3 PRISER OG BETALING

(1) Alle priser som er oppgitt av selgeren er i EURO pluss gjeldende lovpålagt merverdiavgift, forsikringskostnader, transaksjonsgebyrer, kostnader for emballasje og frakt på bestillingstidspunktet. Toll og lignende kostnader samt andre offentlige, private avgifter og lisenskostnader skal bæres av kunden.

(2) Avhengig av avtalen mellom kunden og selgeren skjer betalinger på forskudd, ved avtalegiro eller på konto.

(3) Hvis det er avtalt levering med faktura, skal dette betales til selgeren umiddelbart etter mottak av varene og fakturaen fra kunden.

(4) Kunden har ingen rett til motregning eller oppbevaring med mindre motkravet er ubestridt eller er lovlig etablert.

(5) Fakturabeløp, forutsatt at fakturaen er mottatt av kunden før levering av varene, må betales innen 30 dager uten fradrag, med mindre annet er skriftlig avtalt (inkludert via faks og e-post). Mottakelsen fra selgeren er avgjørende for betalingsdatoen. Hvis kunden ikke betaler innen forfallsdato, skal de utestående beløp være gjenstand for renter fra forfallsdato med 8 prosentpoeng pa over den respektive grunnrenten; påstanden om høyere renter og ytterligere skade i tilfelle mislighold forblir upåvirket.

(6) Selgeren har rett til å utføre eller levere utestående leveranser eller tjenester bare mot forskuddsbetaling eller sikkerhet dersom den blir klar over omstendighetene etter ordren på kontrakten som sannsynligvis vil redusere kundens kredittverdighet og gjennom hvilken betalingen av selgerens åpne krav er i fare for kunden fra det respektive (pre-) kontraktsforholdet.

§ 4 LEVERINGSBETINGELSER

(1) Leveringene skjer fra selgerens lager i Schweinfurt eller fra en underleverandørens lager.

(2) Tilgjengeligheten av varene og deres leveringstid skyldes den respektive informasjonen som selgeren har gitt. Fristene og datoene som selges der for selger og tjenester er alltid bare omtrentlige, med mindre en fast periode eller en fast dato uttrykkelig er blitt lovet eller avtalt. Hvis en forsendelse er avtalt, refererer leveringstidene og datoene til tidspunktene for overlevering til speditøren, transportøren eller annen tredjepart som er bestilt med transporten.

(3) Selgeren kan - uten at det berører rettighetene som følger av forsinkelsen - kreve kunden en forlengelse av leverings- og servicefristene eller en utsettelse av leverings- og servicedatoene med den perioden kunden ikke oppfyller sine avtaleforpliktelser overfor selgeren.

(4) Selgeren er ikke ansvarlig for en umulighet for levering eller for forsinkelser i levering, for så vidt disse ikke skyldes force majeure eller andre hendelser som ikke var forutsigbare på det tidspunktet kontrakten ble inngått, særlig driftsforstyrrelser av alle slag, vanskeligheter med anskaffelse av materiale eller energi, transportforsinkelser, streik Rettidig eller feil levering ble forårsaket av leverandøren som selgeren ikke er ansvarlig for. Hvis slike hendelser gjør leveringen eller tjenesten betydelig vanskeligere eller umulig for selgeren og hindringen ikke bare er av midlertidig varighet, har selgeren rett til å trekke seg fra kontrakten. Ved midlertidige hindringer forlenges leverings- og servicefristene, eller leverings- eller servicedatoene blir utsatt med hindringsperioden pluss en rimelig oppstartsperiode. I den grad kunden ikke kan forventes å akseptere leveringen eller tjenesten som et resultat av forsinkelsen, kan han trekke seg fra kontrakten ved hjelp av en øyeblikkelig skriftlig erklæring (også via faks og e-post) til selgeren.

(5) Hvis selgeren er i mislighold med en levering eller tjeneste, eller hvis en levering eller tjeneste blir umulig, uansett årsak, er selgers ansvar begrenset til kompensasjon i samsvar med avsnitt 8 i disse generelle vilkårene.

§ 5 UTFØRELSESPLASS, FRAKT, OVERFØRING AV RISIKO

(1) Utførelsesstedet for alle forpliktelser som følger av kontraktsforholdet er Schweinfurt, med mindre annet er spesifisert.

(2) Fraktmetoden og emballasjen er underlagt selgerens pliktoppfyllende skjønn.

(3) Risikoen overføres til kunden senest når de leverte varene blir overlevert til speditøren, transportøren eller annen tredjepart utnevnt til å utføre forsendelsen. Hvis utsendelsen eller overleveringen blir forsinket på grunn av en omstendighet forårsaket av kunden, overføres risikoen til kunden fra den dagen de leverte varene er klare til utsendelse og selgeren har varslet kunden om dette. Kunden bærer lagringskostnadene. Så langt det er avtalt utsendelse av bestilte varer, bærer kunden risikoen for ødeleggelse eller forringelse selv om de bestilte varene blir sendt direkte til kunden fra lageret til en underleverandør som instruert. 

§ 6 TILTAKSBEVARING

(1) Selgeren beholder eierskapet til varene den har levert til kjøpesummen (inkludert mva og fraktkostnader) er betalt i sin helhet for varene det gjelder.

(2) Hvis de leverte varene blir behandlet eller ombygd av kunden, er det enighet om at behandlingen, ombyggingen av de leverte varene blir utført i navnet og for selgers regning og at selgeren direkte eier eiendommen eller - hvis behandlingen er laget av materialer fra flere eiere eller verdien av den behandlede varen er høyere enn verdien på de leverte varene - skaffer en tilsvarende sameieandel i den nyopprettede varen.

(3) I tilfelle de leverte varene selges videre, tildeler kunden herved kravene mot tredjepart til selgeren som en forsiktighetsregler.

(4) Hvis tredjeparter får tilgang til de leverte varene, spesielt gjennom beslag, vil kunden øyeblikkelig informere dem om selgerens eiendom og informere selgeren om dette for å gjøre det mulig for henne å håndheve sin eiendomsrett. Hvis tredjeparten ikke er i stand til å betale selgeren for de resulterende kostnadene, er selgerens kunde ansvarlig for dette.

§ 7 GARANTI

(1) Garantien for nyproduserte varer er 12 måneder. Garantiperioden begynner med levering eller, hvis aksept er nødvendig, med aksept. Garantien gjelder ikke for brukte varer, såkalt brukt IT og behandlet brukte varer med tecXL-forseglingen. Våre separate gjelder garantivilkår.

(2) Garantien gjelder ikke hvis kunden endrer de leverte varene eller får dem endret av tredjepart uten samtykke fra selgeren og dette gjør det umulig eller urimelig vanskelig å avhjelpe mangelen. I alle fall må kunden bære merkostnadene for å avhjelpe mangelen som følge av endringen.

(3) Garantien gjelder ikke for uprøvde, uprøvde eller mangelfulle varer.

§ 8 ANSVAR

(1) Selgers ansvar for skader, uavhengig av den juridiske årsaken, særlig for umulighet, forsinkelse, mangelfull eller feil levering, mislighold, mislighold av forpliktelser i kontraktsforhandlinger og ulovlige handlinger, i den grad feil er relevant, er i samsvar med dette Avsnitt begrenset.

(2) Selgeren er ikke ansvarlig i tilfelle enkel uaktsomhet fra organets side, juridiske representanter, ansatte eller andre vikarierende agenter, med mindre det er brudd på vesentlige kontraktsmessige forpliktelser. Avgjørende for kontrakten er forpliktelsen til rettidig levering av varene uten betydelige mangler, samt rådgivnings-, beskyttelses- og forvaringsplikter, som er ment å gjøre det mulig for kunden å bruke de leverte varene i samsvar med kontrakten og for å beskytte kundens stab og levetid eller beskyttelse av hans eiendom tjene mot betydelig skade.

(3) For så vidt selgeren er grunnleggende erstatningsansvarlig i samsvar med § 8 (2), er dette ansvaret begrenset til skader som selgeren forutså som en mulig konsekvens av brudd på kontrakten da kontrakten ble inngått eller at den burde ha vært forutsett hadde den utøvet due diligence. Indirekte skader og følgeskader som følge av mangler i de leverte varene er bare kvalifisert for erstatning dersom slike skader typisk er å forvente når de leverte varene brukes som tiltenkt.

(4) Begrensningene i § 8 gjelder ikke for selgers ansvar for forsettlig oppførsel, for garanterte egenskaper, for personskade på liv, lem eller helse eller i henhold til produktansvarsloven

§ 9 TILTAK TIL RETTIGHETER

(1) Hvis kunden nekter å godta varene, har selgeren rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten og kreve erstatning.

(2) Hvis selgeren krever erstatning, utgjør dette en flat sats på 15% av salgsprisen. Kompensasjonen skal settes lavere dersom kunden viser lavere skade. Kunden har muligheten til å bevise at selgeren ikke led noen skade. Hvis selgeren kan bevise høyere skade, kan hun også kreve høyere skade.

§ 10 SLUTTBESTEMMELSER

(1) Jurisdiksjonsstedet for eventuelle tvister som oppstår som følge av forretningsforholdet mellom selgeren og kunden, er etter selgerens valg, Schweinfurt eller kundens hjemsted. Schweinfurt er det eksklusive jurisdiksjonen for søksmål mot selger. Obligatoriske lovbestemmelser om eksklusive jurisdiksjonssteder forblir ikke berørt av denne bestemmelsen.

(2) Forholdene mellom selger og kunde er utelukkende underlagt loven fra Forbundsrepublikken Tyskland. FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer av 11. april 1980 (CISG) gjelder ikke.

(3) Kontrakten forblir bindende i de gjenværende delene selv om enkeltpoeng er juridisk ineffektive. I stedet for de ineffektive punktene, gjelder lovbestemmelsene, hvis de eksisterer. I den grad dette ville representere urimelig motgang for en av avtalepartene, blir kontrakten som helhet ineffektiv.

Du kan laste ned våre generelle vilkår fra 26.03.2020. mars XNUMX som PDF her:

§ 1 ANVENDELSESOMRÅDE; FORM

(1) De nåværende generelle kjøpsbetingelsene (GPC) gjelder alle forretningsforhold med våre forretningspartnere og leverandører (“Entreprenører”). GPC gjelder bare hvis entreprenøren er en gründer (§ 14 BGB), en juridisk enhet etter offentlig rett eller et offentligrettslig spesialfond.

(2) GPC gjelder særlig kontrakter for salg og / eller levering av bevegelige gjenstander ("varer"), uavhengig av om entreprenøren produserer varene selv eller kjøper dem fra leverandører (§§ 433, 650 BGB). Med mindre annet er avtalt, gjelder GPC i den versjonen som var gyldig på tidspunktet for ordren til entreprenøren eller i det minste i den versjonen som sist ble kommunisert til ham i tekstform, som rammeavtale også for lignende fremtidige kontrakter uten at vi trenger å henvise til dem igjen i hvert enkelt tilfelle.

(3) Disse GPC-ene gjelder utelukkende. Avvikende, motstridende eller utfyllende generelle vilkår og betingelser for entreprenøren skal bare bli en del av kontrakten hvis og i den grad vi uttrykkelig har gitt samtykke til deres gyldighet skriftlig. Dette samtykkekravet gjelder i alle fall, for eksempel selv om vi aksepterer leverandøren av leverandøren uten forbehold, kjent med de generelle vilkårene for entreprenøren.

(4) Individuelle avtaler som er inngått med entreprenøren fra sak til sak (inkludert sideavtaler, tillegg og endringer) har alltid forrang for disse GPC. En skriftlig kontrakt eller vår skriftlige bekreftelse er autoritativ for innholdet i slike avtaler, med forbehold for det motsatte.

(5) Juridisk relevante erklæringer og varsler fra entreprenøren i forhold til kontrakten (for eksempel å sette en frist, påminnelse, tilbaketrekning) må fremsettes skriftlig, dvs. skriftlig eller tekstform (f.eks. Brev, e-post, faks). Lovpålagte formelle krav og andre bevis, særlig i tilfelle tvil om den erklærende parts legitimitet, forblir upåvirket.

(6) Henvisninger til gyldigheten av lovbestemmelser brukes bare til avklaringsformål. Selv uten en slik avklaring, gjelder lovbestemmelsene med mindre de direkte endres eller uttrykkelig utelukkes i disse GPC.

§ 2 KONKLUSJON AV KONTRAKT OG KONTRAKTSBETINGELSER

(1) Bestillingen vår anses som bindende tidligst når den sendes inn eller bekreftes skriftlig. Entreprenøren må informere oss om åpenbare feil (f.eks. Skrive- og beregningsfeil) og ufullstendighet av bestillingen inkludert bestillingsdokumentene for å korrigere eller fullføre før aksept; ellers anses kontrakten for ikke å være inngått.

(2) Tilbud og kostnadsoverslag fra entreprenøren gjøres gratis og skaper ingen forpliktelser for bb-net, med mindre det er lovfestet det.

(3) Entreprenøren er pålagt å bekrefte vår ordre skriftlig innen en periode på 2 dager, eller spesielt å utføre den uten forbehold ved å sende varene (aksept).

En sen aksept teller som et nytt tilbud og krever aksept av oss.

(4) I tilfelle endringer i innholdet i kontrakten, for eksempel omfanget av levering og tjenester, som viser seg å være absolutt nødvendige fra entreprenørens synspunkt, vil entreprenøren varsle bb-net umiddelbart, skriftlig og før deres gjennomføring av det forventede tilleggsarbeidet. Alle endringer og implementering av dem krever forhånds skriftlig samtykke fra bb-net.

(5) Alle varer, møbler og systemer levert til klienten må oppfylle de juridiske kravene. På forespørsel må entreprenøren gi bb-net passende sertifiseringer og / eller samsvarserklæringer umiddelbart og gratis. Dette gjelder spesielt, men ikke utelukkende, for varer med CE-, RoHS- eller EAR-merking.

(6) Oppsigelsesrettighetene for kontrakten bestemmes av lovbestemmelsene.

(7) Kunden kan si opp kontrakten uten varsel av en viktig grunn.

(8) Ved oppsigelse, uavhengig av kundens andre rettigheter, har kunden bare rett til godtgjørelse for tjenestene som leveres frem til termineringstidspunktet som kan brukes av kunden.

§ 3 LEVERINGSTID OG FORSLAG I LEVERING

(1) Leveringstiden spesifisert av klienten i bestillingen er bindende. Hvis leveringstiden ikke er spesifisert i ordren eller på annen måte er avtalt, er det 3 dager fra inngåelse av kontrakten. Entreprenøren plikter å varsle oss umiddelbart skriftlig dersom han usannsynlig kan være i stand til å oppfylle avtalt leveringstid - uansett grunn.

(2) Tidlige tjenester eller leveranser samt delvis service eller delvis levering krever uttrykkelig skriftlig samtykke fra klienten.

(3) Hvis entreprenøren ikke leverer sin tjeneste eller ikke leverer sin tjeneste innen avtalt leveringstid eller hvis han er i mislighold, er våre rettigheter - spesielt til uttak og erstatning - basert på lovbestemmelsene. Forskriften i punkt 4 forblir upåvirket.

(4) Hvis entreprenøren er misligholdt, kan vi - i tillegg til ytterligere juridiske krav - faste kompensasjoner for standardskadene våre i. H. v. Be om 0,5% av nettoprisen per arbeidsdag, men ikke mer enn 5% av nettoprisen på forsinkede varer. bb-net forbeholder seg retten til å bevise at større skade har oppstått. Entreprenøren forbeholder seg retten til å bevise at ingen eller bare vesentlig mindre skader har oppstått.

§ 4 YTELSE OG LEVERING

(1) Uten vårt forutgående skriftlige samtykke, har entreprenøren ikke rett til å få utført tjenestene av ham av tredjepart (f.eks. Underleverandører). Entreprenøren bærer anskaffelsesrisiko for sine tjenester, med mindre annet er avtalt i enkelttilfeller (f.eks. Restriksjoner på lager).

(2) Levering i Tyskland er "gratis bosted" til det stedet som er angitt i bestillingen. Hvis destinasjonen ikke er spesifisert og ingenting annet er avtalt, må levering skje til vårt registrerte kontor i Schweinfurt. Den respektive destinasjonen er også utførelsessted for levering og eventuell etterfølgende ytelse (leveringsplikt).

(3) Leveringen fra tredjeland har alltid CIF-akk. Incoterms 2010 skal gjøres.

(4) Leveringen må være ledsaget av en leveringsmelding som viser dato (utstedelse og utsendelse), innholdet i leveransen (artikkelnummer og nummer) og vår ordreidentifikator (dato og nummer). Hvis leveringsbrevet mangler eller er ufullstendig, er vi ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser i behandlingen og betalingen. En tilsvarende utsendelsesnotis med samme innhold må sendes oss separat fra leveringsbrevet.

§ 5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

(1) Prisen som er oppgitt i bestillingen er bindende. Alle priser inkluderer lovpålagt omsetningsavgift, hvis dette ikke vises separat.

(2) Med mindre annet er avtalt i enkelttilfeller, inkluderer prisen alle tjenester og tilleggstjenester til entreprenøren (f.eks. Montering, installasjon) samt alle tilleggskostnader (f.eks. Riktig emballasje, transportkostnader inkludert transport og ansvarsforsikring) .

(3) Den avtalte prisen forfaller til betaling innen 30 kalenderdager etter fullstendig levering og service (inkludert eventuell avtalt aksept) og mottak av en riktig faktura. Hvis vi betaler innen 14 kalenderdager, gir entreprenøren oss en 3% rabatt på nettobeløpet på fakturaen. Når det gjelder bankoverføringer, blir betalingen betalt i tide hvis overføringsordren mottas av banken vår før betalingsfristen er utløpt; Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaket av bankene som er involvert i betalingsprosessen.

(4) Vi skylder ingen forfallsrenter. Lovbestemmelsene gjelder mislighold.

(5) Vi har rett til motregnings- og oppbevaringsrett, samt innsigelse av den ikke-oppfylte kontrakten i den utstrekning loven tillater det. Spesielt har vi rett til å holde tilbake betalinger så lenge vi fremdeles har krav på krav mot entreprenøren fra ufullstendige eller mangelfulle tjenester.

(6) Entreprenøren har motregnings- eller oppbevaringsrett bare for motkrav som er lovlig etablert eller er ubestridt.

§ 6 OVERFØRING AV RISIKO, FORVIKLING AV GODKJENNING

(1) Levering av bevegelige gjenstander som skal produseres eller produseres, samt monteringstjenester, krever skriftlig aksept av bb-net. Overføring av risiko skjer med aksept av tjenesten av bb-net. En underforstått aksept, spesielt gjennom bruk av objekter for ytelse fra bb-net, er utelukket.

(2) Risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varen overføres til oss ved levering på utførelsesstedet. Hvis aksept er avtalt, er dette avgjørende for overføring av risiko. Lovens bestemmelser om kontrakter for arbeid og tjenester gjelder også i samsvar med aksept. Overlevering eller aksept er den samme hvis vi er i mislighold av aksept.

(3) Lovbestemmelsene gjelder forekomsten av vår mislighold av aksept. Entreprenøren må imidlertid også uttrykkelig tilby oss sin tjeneste hvis det er avtalt en spesifikk eller definert kalendertid for en handling eller samarbeid fra vår side (f.eks. Materiell). Hvis vi er i mislighold av aksept, kan entreprenøren kreve refusjon av tilleggsutgiftene hans i samsvar med lovbestemmelsene (§ 304 BGB). Hvis kontrakten angår en uberettiget vare som skal produseres av entreprenøren (individuell produksjon), har entreprenøren bare rett til ytterligere rettigheter hvis vi er forpliktet til å samarbeide og er ansvarlig for manglende samarbeid.

§ 7 KONTRAKTORENS INFORMASJONSFORPLIKTELSER

(1) Skulle entreprenøren avvike fra den avtalte tjenesten, vil han umiddelbart og uttrykkelig informere bb-net om dette.

(2) Skulle det foreligge avvikende løsninger for oppfyllelse av den avtalte tjenesten, som er økonomisk eller teknisk mer egnet, forplikter entreprenøren å informere bb-net umiddelbart og omfattende skriftlig.

(3) Hvis entreprenøren innser at han ikke kan oppfylle sine avtaleforpliktelser helt eller delvis eller ikke i tide, må han informere bb-net umiddelbart og oppgi årsakene.

§ 8 PAKKNING

(1) Entreprenøren plikter å samle gratis og ordentlig og fullstendig avhende emballasjemateriell. På anmodning fra entreprenøren må passende bevis for juridisk kompatibel avhending også fremlegges av tredjepart, om nødvendig. Hvis entreprenøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har byggherren rett til å fakturere entreprenøren for kostnadene for profesjonell innsamling og avhending og de tilhørende utgiftene i sin helhet

(2) Entreprenøren forplikter seg til å overholde forpliktelsene i henhold til emballasjeforordningen, særlig med hensyn til riktig lisensiering, å fremlegge bevis for dette til klienten på forespørsel og å oppfylle forpliktelsene som oppstår for klienten fra emballasjeforordningen. Hvis disse ikke kan overføres, vil entreprenøren støtte kunden i å oppfylle dem gratis.

§ 9 FORTROLIGHET

(1) Klienten forbeholder seg eiendomsretten og opphavsretten til illustrasjoner, planer, tegninger, beregninger, utførelsesinstruksjoner, produktbeskrivelser og andre dokumenter. Slike dokumenter skal utelukkende brukes til kontraktsmessig utførelse og returneres til oss etter at kontrakten er fullført. Dokumentene må holdes hemmelige for tredjepart, selv etter at kontrakten er avsluttet. Taushetsplikten utløper bare når og i den grad kunnskapen i dokumentene som er gitt, er blitt allment kjent.

(2) Ovennevnte bestemmelse gjelder tilsvarende for stoffer og materialer (f.eks. Programvare, ferdige og halvfabrikata) samt verktøy, maler, prøver og andre gjenstander som vi leverer entreprenøren for produksjon. Slike gjenstander - så lenge de ikke blir behandlet - skal oppbevares separat for entreprenørens bekostning og forsikres i passende grad mot ødeleggelse og tap.

§ 10 TILTAKSBEVARING

(1) En utvidet, videresendt, utvidet eller etterfølgende eiendomsforbehold fra entreprenøren til varene som er bestilt, anerkjennes ikke av byggherren.

(2) Hvis byggherren aksepterer et tilbud fra entreprenøren om overføring av tittel betinget av betaling av kjøpesummen (enkel eiendomsbevaring), utløper eiendomsbeholdningen senest med betaling av kjøpesummen for varene.

§ 11 DEFEKTIV LEVERING

(1) Lovbestemmelsene gjelder for våre rettigheter i tilfelle vesentlige mangler og mangler i eiendelen (inkludert uriktige og korte leveranser samt feil montering, feil montering, drifts- eller driftsinstruksjoner) og i tilfelle andre pliktbrudd fra entreprenøren, med mindre annet er spesifisert nedenfor .

(2) I henhold til lovbestemmelsene er entreprenøren særlig ansvarlig for å sikre at varene har avtalt kvalitet når risikoen overgår til oss. I alle fall de produktbeskrivelsene som - spesielt ved betegnelse eller henvisning i vår ordre - er gjenstand for den respektive kontrakten eller som er inkludert i kontrakten på samme måte som disse GPC gjelder som en avtale om kvaliteten. Det gjør ingen forskjell om produktbeskrivelsen kommer fra oss, entreprenøren eller produsenten.

(3) Til tross for § 442 (1) setning 2 BGB, har kunden rett til ubegrensede krav for mangler, selv om kunden ikke var klar over mangelen på det tidspunkt kontrakten ble inngått på grunn av grov uaktsomhet.

(4) Lovbestemmelsene (§§ 377, 381 HGB) gjelder for den kommersielle inspeksjons- og reklamasjonsplikten med følgende bestemmelse: Vår inspeksjonsplikt er begrenset til mangler som kommer fram under vår innkommende varekontroll under ekstern vurdering inkludert leveringspapirene (f.eks. B. transportskader, feil og kort levering) eller er gjenkjennelig i vår kvalitetskontroll i tilfeldig prøvetakingsprosedyre. Hvis aksept er avtalt, er det ingen plikt til å undersøke. I tillegg avhenger det av i hvilken grad en etterforskning er gjennomførbar i normal virksomhetsdrift, under hensyntagen til omstendighetene i den enkelte sak. Vår plikt til å varsle oss om mangler som oppdages senere forblir upåvirket. Uten at det berører vår plikt til å undersøke, anses vår klage (varsling om mangler) å være rask og betimelig hvis den sendes innen 5 virkedager etter oppdagelsen eller, i tilfelle av åpenbare mangler, levering.

(5) Den påfølgende ytelsen inkluderer også fjerning av mangelfulle varer og gjeninstallering av disse, forutsatt at varene er innebygd i en annen gjenstand eller festet til en annen vare i samsvar med deres type og tiltenkte bruk; vår lovfestede rett til refusjon av tilsvarende utgifter forblir upåvirket. Entreprenøren bærer utgiftene som er nødvendige for testing og etterfølgende ytelse selv om det viser seg at det faktisk ikke var noen mangel. Vårt ansvar for skader i tilfelle en uberettiget forespørsel om å avhjelpe mangler forblir upåvirket; I denne forbindelse er vi imidlertid bare ansvarlige hvis vi anerkjente eller uaktsomt ikke klarte å anerkjenne at det ikke var noen mangel.

(6) Uavhengig av våre lovbestemte rettigheter og bestemmelsene i paragraf 5, gjelder følgende: Hvis entreprenøren oppfyller sin forpliktelse til supplerende ytelse - etter vårt valg ved å eliminere mangelen (påfølgende forbedring) eller ved å levere en mangelfri gjenstand (erstatningsleveranse) - i et sett, Hvis ikke etter rimelig tid, kan vi eliminere mangelen selv og kreve refusjon av nødvendige utgifter eller en tilsvarende forskuddsbetaling fra entreprenøren. Hvis den påfølgende ytelsen fra entreprenøren har mislyktes eller er urimelig for oss (f.eks. På grunn av særlig presserende, trussel mot driftssikkerhet eller trusselen om uforholdsmessig skade), er ingen frist nødvendig; vi vil informere entreprenøren umiddelbart, hvis mulig på forhånd, om slike forhold.

(7) I tillegg, i tilfelle en vesentlig eller juridisk mangel, har vi rett til å redusere kjøpesummen eller trekke oss fra kontrakten i samsvar med lovbestemmelsene. I tillegg har vi krav på erstatning for skader og utgifter i samsvar med lovbestemmelsene.

§ 12 LEVERANDØRMODTAK

(1) Vi har rett til våre lovbestemte regresskrav innenfor en forsyningskjede (leverandøranvendelse i henhold til §§ 445a, 445b, 478 BGB) i tillegg til kravene om mangler. Spesielt har vi rett til å kreve nøyaktig den type tilleggsytelse (reparasjon eller utskifting levering) fra entreprenøren som vi skylder våre kunder i enkelttilfeller. Dette begrenser ikke vår lovfestede rett til å velge (§ 439 (1) BGB).

(2) Før vi anerkjenner eller oppfyller et mangelfullt krav hevdet av vår kunde (inkludert refusjon av utgifter i samsvar med §§ 445a paragraf 1, 439 paragraf 2 og 3 BGB), vil vi varsle entreprenøren og be om en skriftlig uttalelse, med en kort forklaring av fakta . Hvis en underbygget uttalelse ikke fremsettes innen rimelig tid, og hvis det ikke blir funnet noen minnelig løsning, skal kravet om mangler som faktisk er gitt av oss, anses skyldet til kunden vår. I dette tilfellet er entreprenøren ansvarlig for å fremlegge bevis for det motsatte.

(3) Våre krav fra leverandøranvendelse gjelder også hvis de mangelfulle varene er mottatt av oss eller en annen gründer, f.eks. B. ved å innlemme det i et annet produkt.

§ 13 Produsentansvar

(1) Hvis entreprenøren er ansvarlig for produktskader, må han skadesløsholde oss fra krav fra tredjepart for så vidt årsaken er innenfor hans kontroll- og organisasjonsfære, og han er selv ansvarlig i det ytre forhold.

(2) Som en del av sin erstatningsplikt har entreprenøren utgifter iht For å få tilbakebetalt §§ 683, 670 BGB, som følger av eller i forbindelse med et krav fra tredjepart, inkludert tilbakekallingskampanjer utført av oss. Vi vil informere entreprenøren om innholdet og omfanget av tilbakekallingstiltak - så langt det er mulig og rimelig - og gi ham muligheten til å kommentere. Ytterligere juridiske krav forblir upåvirket.

(3) Entreprenøren må tegne og opprettholde produktansvarsforsikring med en engangsdekning på minst EUR 10 millioner per personskade / skade på eiendom.

§ 14 EIENDOMSRETTIGHETER

(1) På første skriftlig forespørsel og uten at det berører lovpålagte krav, skal entreprenøren fritas kunden fra påståtte brudd på patentrett, opphavsrettslovgivning eller andre eiendomsrettigheter. Skadesløsgjøringsplikten inkluderer alle utgifter som klienten pådrar seg i forbindelse med krav fra tredjepart.

(2) Foreldelsesfristen for erstatningskravet er tre år fra klientens kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet om forholdene som medførte kravet. For øvrig, uansett kunnskap eller grovt uaktsom uvitenhet, utløper retten til erstatning ti år fra opprettelsen.

§ 15 BEGRENSNING AV BEGRENSNINGER

(1) Gjensidige krav fra avtalepartene utløper i samsvar med lovbestemmelsene, med mindre annet er spesifisert nedenfor.

(2) Til tross for § 438 paragraf 1 nr. 3 BGB, er den generelle foreldelsesfristen for krav på mangler 3 år fra overføring av risiko. Hvis det er avtalt en aksept, begynner foreldelsesfristen med aksepten. Foreldelsesfristen på 3 år gjelder også tilsvarende for krav som er basert på tittelfeil, hvorved den lovbestemte foreldelsesfristen for reelle krav om overgivelse av tredjepart (§ 438 (1) nr. 1 BGB) forblir upåvirket; I tillegg blir krav basert på tittelfeil ikke lovfestet så lenge tredjepart fremdeles kan hevde retten mot oss, spesielt i mangel av en foreldelsesfrist.

(3) Foreldelsesfrister i salgsloven inkludert ovennevnte utvidelse gjelder - i juridisk omfang - for alle kontraktsmessige krav for mangler. I den grad vi også har krav på ikke-kontraktsmessige erstatningskrav på grunn av mangel, gjelder den vanlige lovbestemte begrensningen (§§ 195, 199 BGB), med mindre anvendelse av salgslovens foreldelsesfrister i enkeltsaker fører til en lengre foreldelsesfrist.

§ 16 BRUKS- OG UTFORDRINGSRETTIGHETER

(1) Hvis det ikke er gjort avvikende avtaler, gir entreprenøren ugjenkallelig entreprenøren ubegrensede bruks- og utnyttelsesrettigheter for alle beregninger, grafikk, planer, produkter, modeller, tegninger, med tanke på innhold, rom og tid, forutsatt at han selv er eier av alle rettigheter. Verktøygrafikk eller andre dokumenter i skriftlig, elektronisk eller annen form.

§ 17 ANMELDELSE

(1) Byggherren har rett til å kontrollere utførelsen av kontrakten av entreprenøren. Klienten forbeholder seg retten til å inspisere test- og utførelsesdokumenter og til å sjekke systemene og fasilitetene som er nødvendige for utførelsen av kontrakten. Hvis byggherren anser et besøk i entreprenørens lokaler som nødvendig, vil klienten registrere seg på forhånd for en avtale innen driftstiden.

(2) Klienten har også rett til å sjekke samsvar med regelverket i samsvar med § 19.

§ 18 REFERANSE

(1) Bruk av kundens firmanavn, merkenavn eller logo av entreprenøren i forbindelse med reklameformål eller referanser krever kundens uttrykkelige, skriftlige samtykke på forhånd.

§ 19 BB-NET-FORORDNINGER, TILGANGSRETTIGHETER

(1) Når han kommer inn i fabrikklokalene til bb-net, forplikter entreprenøren seg til å notere seg og følge de eksterne selskapets forskrifter. Regelverket finner du på Internett kl www.bb-net.de/fremdfirmenordnung bli kalt.

§ 20 VALG AV LOV OG JURISDIKKSJONSSTED

(1) For disse GPC og kontraktsforholdene mellom oss og entreprenøren, gjelder loven i Forbundsrepublikken Tyskland for utelukkelse av enhetlig internasjonal rett, særlig FNs salgslovgivning.

(2) Hvis entreprenøren er en kjøpmann i. S. d. Kommersiell kode, juridisk enhet under offentlig rett eller et offentlig spesialfond, er det eksklusive - også internasjonale - jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet. Vårt forretningssted i Schweinfurt gjelder tilsvarende hvis entreprenøren er en entreprenør i. S. v. § 14 BGB er. I alle tilfeller har vi imidlertid også rett til å ta rettslige tiltak på stedet for utførelsen av leveringsplikten i samsvar med disse GPC eller en prioritert individuell avtale eller på det generelle jurisdiksjonen til entreprenøren. Å overskride lovbestemmelser, særlig de som gjelder eksklusivt ansvar, forblir upåvirket.

Du kan laste ned våre generelle salgsbetingelser fra februar 2020 som en PDF her:

Einleitung:

Denne instruksjonen gjelder alle forretningspartnere, leverandører, kunder, myndigheter og andre tredjeparter inkludert deres ansatte og tredjepart involvert av dem (heretter kalt "eksterne selskaper") som jobber i fabrikklokalene til bb-net Media GmbH (heretter kalt "bb-net") Handling. Disse eksterne selskapets forskrifter gjelder Lisboa Street 4.

Omfanget av disse instruksjonene begynner når du går inn og slutter når du forlater fabrikklokalene. Formålet med disse instruksjonene er å unngå eller redusere sikkerhets-, helse-, miljø- og eiendomsrisiko når eksterne selskaper jobber i fabrikklokalene.

I tillegg tjener disse instruksjonene til å støtte de eksterne selskapene i å utarbeide sin egen risikovurdering og samtidig kreve etterlevelse av kravene oppført nedenfor.

§ 1 Arbeids- og miljøbeskyttelsesregler

Alle relevante arbeids- og miljøvernforskrifter, statlige og faglige forenings arbeidssikkerhetsforskrifter og generelt anerkjente sikkerhets- og arbeidsmedisinske regler, inkludert ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder arbeidsomfanget, samt gjeldende arbeidstidslover, må overholdes av de eksterne selskapene når de utfører aktiviteten. Hvis de eksterne selskapene ikke er kjent med dette regelverket, er de forpliktet til å innhente nødvendig informasjon. De eksterne selskapene garanterer at verken de eller deres underleverandører ansetter ansatte uten gyldige og ordentlige arbeidsdokumenter, og at de respektive lovbestemmelser om lønnsutbetaling overholdes.

§ 2 KOORDINATOR

Koordinatoren er alltid en bb-nettansatt. Koordinatoren er den direkte kontaktpersonen for det eksterne selskapet i alle saker når du bor i fabrikklokalet bb-net. Det eksterne selskapet vil bli informert om navn og telefonnummer til koordinatoren når de kommer inn i fabrikklokalene for første gang.

§ 3 BESTILLING, INSTRUKSJONER OG VIOLASJONER

Det eksterne selskapet er forpliktet til å overholde ordrene og instruksjonene fra koordinatoren, hans agenter, bb-net sikkerhetsspesialisten (i det etterfølgende referert til som "autoriserende offiserer"). Hvis det eksterne selskapet er i tvil om autorisasjonen fra den autoriserte personen til å gi pålegg og instruksjoner, er det forpliktet til å få autorisasjonen bekreftet av koordinatoren. Overvåking og utstedelse av ordrer og instruksjoner fra autoriserte offiserer fritar ikke det eksterne selskapet for sitt eget ansvar overfor sine ansatte og bb-net.

I tilfelle brudd på arbeids- og miljøvernforskrifter, samt andre pliktbrudd, har bb-net rett til å pålegge opphør av arbeid inntil overtredelsen er utbedret og å ekskludere ansatte som ikke handler fra videre aktiviteter.

§ 4 HVA Å GJØRE I UHELDET AV Ulykker

Ved ulykker av noe slag, må anleggssjefen, koordinatoren og sikkerhetsspesialisten varsles umiddelbart. I tillegg er det eksterne selskapet forpliktet til å overholde de lovpålagte rapporteringsforpliktelsene som gjelder for alle industriulykker. Skader eller funksjonsfeil på bb-nettanlegg og -systemer må også rapporteres til koordinatoren umiddelbart.

§ 5 SIKKERHETSKONSULTING

Spesialisten på bb-net sikkerhet gir det eksterne selskapet råd om alle spørsmål knyttet til arbeidssikkerhet. Hun er tilgjengelig for det eksterne selskapet for informasjon og vil gi dem råd, for eksempel om farene som følger av de enkelte systemer og prosesser og tiltak for å forhindre dem. Det eksterne selskapet må finne ut kontaktinformasjonen til den ansvarlige sikkerhetsansvarlige via koordinatoren.

§ 6 MILJØKONSULTING

Spesialisten på bb-net sikkerhet rådgiver det eksterne selskapet om alle spørsmål om miljøvern. Hun er tilgjengelig for det eksterne selskapet for informasjon om alle spørsmål knyttet til avfallshåndtering, jord- og vannbeskyttelse, forurensningskontroll og håndtering av farlig gods. Det eksterne selskapet må finne ut kontaktinformasjonen til den ansvarlige sikkerhetsansvarlige via koordinatoren.

§ 7 SPESIELLE EKSTERNE BEDRIFTSFORPLIKTELSER

Det eksterne selskapet forplikter seg til å overholde følgende punkter:

 1. Det eksterne selskapet informerer koordinatoren før start, etter slutt og når aktivitetene som utføres i fabrikklokalene blir avbrutt.
 2. Entreprenøren sørger for at de alltid forlater arbeidsmiljøet i en trygg tilstand.
 3. Det eksterne selskapet informerer koordinatoren om mulige forstyrrelser i den operative prosessen. Den rapporterer til koordinatoren alle funksjonsfeil og uregelmessigheter som oppstår under utførelsen av aktiviteten.
 4. Det eksterne selskapet definerer det daglige arbeidet med den ansvarlige koordinatoren.
 5. Verktøyene og utstyret som brukes, spesielt stiger og stillaser, må være i sikker arbeidsstand. Når de forlater arbeidsplassen, må de være innelåst eller på annen måte sikret slik at de ikke utgjør noen fare for mennesker eller eiendommer, eller de kan brukes uten autorisasjon.
 6. Elektriske fôringspunkter når du arbeider med bygninger og bygningstjenester eller produksjonssystemer, må ha en reststrøminnretning (RCD).
 7. Kjøretøyene som brukes av det eksterne selskapet må overholde gjeldende regelverk på stedet.

§ 8 INTERNE SIKKERHETSREGLER

Det eksterne selskapet overholder følgende interne sikkerhetsforskrifter:

 1. Verktøy, enheter, utstyr og systemer fra bb-net kan ikke brukes uten tillatelse, uten bevis på de nødvendige kvalifikasjoner og egnethet, og uten instruksjon fra bb-net.
 2. Materielllagre og materialbunker må legges ut på en slik måte at de ikke skader arbeidssikkerhet, produksjonsprosess, transport og trafikkflyt.
 3. Gravinger, grøfter, åpne kanaler, gulvåpninger, etc. må være tilstrekkelig sikret overalt og belyst i mørket. Farlige arbeidsplasser skal stenges av.
 4. Det er ikke tillatt å ta med og innta alkoholholdige drikker og andre rusmidler (medikamenter) i fabrikkstedet bb-net. Medlemmer av det eksterne selskapet som har en rimelig mistanke om at de er under påvirkning av berusende stoffer eller drikkevarer, kan bortvises fra selskapets lokaler.
 5. Det eksterne selskapet overholder røykeforbudet.
 6. Det eksterne selskapet sørger for at de ansatte bruker nødvendig personlig verneutstyr (vernebriller, vernesko, harde hatter, etc.).
 7. De relevante lovbestemmelsene for offentlig vegtrafikk gjelder i fabrikklokalene bb-net. Bedrifttrafikk må imidlertid alltid prioriteres, og interne firmatrafikk- og atferdsregler må overholdes. Maksimal hastighet for kjøretøy av alle typer i selskapets lokaler er 20 km / t.
 8. Kjøretøy fra eksterne selskaper er bare tillatt i selskapets lokaler for lasting og lossing.
 9. Ansatte i eksterne selskaper som driver industrielle lastebiler, kraner og luftarbeidsplattformer må ha et tilsvarende treningsbevis.
 10. De ansatte i det eksterne selskapet har ikke adgang til å komme inn i deler av selskapet, med unntak av pausearealene og sanitæranleggene, som ikke er en del av det eksterne selskapets virksomhetsområde. Unntaksvis kan andre deler av selskapet legges inn etter samråd med ansvarlig koordinator, i den grad dette er nødvendig for å utføre aktiviteten.
 11. Obligatoriske, forbuds- og advarselsskilt og markeringer må overholdes. De må ikke fjernes eller gjøres uleselige.
 12. Rømningsveier og rømningsdører er merket. De skal holdes klare til enhver tid.
 13. Brannslukningsutstyr, hydranter og tilhørende skilt må ikke dekkes, sperres opp eller gjøres ubrukelig på annen måte. De må være tilgjengelige til enhver tid. Eventuell skade må rapporteres til koordinatoren umiddelbart.
 14. Fotgjengere må bruke de merkede fortauene og se opp for trafikken til industritrucker.

§ 9 FARLIGT ARBEID

Arbeidstillatelse eller tillatelse kreves for farlig arbeid. Det eksterne selskapet mottar dette fra ansvarlig koordinator om nødvendig. Det eksterne selskapet bruker kun kvalifiserte ansatte til farlig arbeid. Det eksterne selskapet sørger for at alle aktiviteter i fabrikklokalene for bb-net blir godkjent av koordinatoren. Farlig arbeid inkluderer spesielt:

 1. håndtering av farlige stoffer,
 2. Arbeid på eller i nærheten av elektriske systemer og utstyr,
 3. Arbeider med fare for brann (sveising, brenning, oppvarming, skjæring) og brennbare væsker,
 4. Arbeid på damp- eller trykkledninger,
 5. Arbeide med fare for å falle,
 6. Arbeid som krever spesielle forholdsregler fordi det er umiddelbare farer for ansatte i det eksterne selskapet og bb-net.

§ 10 GJELDIG RISIKO

Man snakker om “gjensidig fare” når bb-net og / eller det eksterne selskapet ser sitt eget og / eller eksterne risikopotensiale når de utfører aktivitetene. Hvis det er en mulig gjensidig fare, diskuterer det eksterne selskapet med koordinatoren om og hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendige før arbeidet starter. Avtalen med koordinator frigjør ikke det eksterne selskapet fra sin plikt til å føre tilsyn med egne ansatte.

Følgende gjelder i detalj:

 1. Når du arbeider på eller i nærheten av strømførende systemer eller utstyr, må også bb-net-bygningsteknologien som er ansvarlig for dette området være slått på. Det eksterne selskapet må finne ut kontaktinformasjonen til den aktuelle spesialistavdelingen via koordinatoren.
 2. Elektrisk energi kan bare hentes fra det eksterne selskapet på de tildelte fôringspunktene. Det eksterne selskapet må finne ut fôringspunktene via koordinatoren.
 3. Andre elektriske tilkoblinger til firmaets nettverk kan bare utføres av bygningstjenesteavdelingen med involvering av koordinatoren.
 4. Utførelse av jordarbeid må diskuteres på forhånd med arbeidsledelsen på grunn av mulig skade på forsyningslinjer. Det eksterne selskapet må finne ut kontaktinformasjonen til anleggsledelsen gjennom koordinatoren.

§ 11 RETNINGSLINJER FOR MILJØ, ENERGI OG YTELSESIKKERHET

Det eksterne selskapet plikter å følge retningslinjene for miljø, energi og arbeidssikkerhet.

Spesielt gjelder følgende:

 1. Tilførsel og lagring av vannforurensende og miljøfarlige stoffer må skje i oppsamlingsbrett.
 2. Håndtering av stoffer som er farlige for vann, må ikke føre til skadelig forurensning av jord, grunnvann, overflate eller avløpsvann. Arbeids- og lagringsbeholdere må være egnet, i god stand og dobbeltvegget fra 100 liter. Tilstrekkelige mengder bindemiddel må holdes tilgjengelig i arbeidsområdet.
 3. Drivstoffsystemet og smøresystemet til kjøretøyer og maskiner må være fritt for lekkasjer.
 4. Innslipp av kloakk og andre væsker er forbudt. Det samme gjelder innføring i avløpsnettet, med mindre miljøvernspesialisten har gitt samtykke.
 5. Det eksterne selskapet plikter å resirkulere, disponere og fjerne fra bb-nett fabrikklokalene alt avfall som oppstår under utførelsen av aktiviteten i samsvar med gjeldende regelverk. En kopi av alle bevis og dokumenter som følger av denne forpliktelsen, må overleveres til koordinatoren umiddelbart. Det eksterne selskapet har i enkeltsaker rett til å avhende avfall i fabrikklokalene i samsvar med gjeldende avfallssorteringssystem med samtykke fra bb-nettet disponeringsansvarlig. Det eksterne selskapet må finne ut kontaktinformasjonen til den ansvarlige avfallsansvarlige via koordinatoren.
 6. Å forbrenne avfall av noe slag i fabrikkstedet er forbudt.
 7. Støv-, lukt- og støyutslipp må reduseres til det som er teknisk oppnåelig.
 8. Skadelig eksponering for ansatte og innbyggere må utelukkes. Anleggsmaskinene som brukes, må oppfylle kravene i utstyrs- og maskinstøyforordningen.
 9. Konstruksjons-, hjelpemiddel- og driftsmaterialer som inneholder asbest, halogenerte hydrokarboner, bly og kreftfremkallende fibermaterialer, må ikke brukes.
 10. Ressurser (f.eks. Vann, energi, hjelpemateriell og driftsmateriell) må brukes sparsomt.
 11. Det eksterne selskapet bruker bare ansatte som er kvalifisert gjennom utdanning, opplæring eller erfaring for aktiviteter med betydelig miljøpåvirkning. Tilhørende bevis må vises til bb-net når som helst på forespørsel

§ 12 BRANNVERN

I løpet av aktiviteter med brannfare er det eksterne selskapet forpliktet til å bruke tillatelsesprosedyren for varmt arbeid og tilrettelegge for at brannalarmanleggene skal tas ut via koordinator, med involvering av sikkerhets / brannvernombudet. Det eksterne selskapet er forpliktet til å sørge for slukkemidler og etter endt arbeid, fjerne brennbare stoffer og gasser fra bygningen eller arbeidsområdene som takflatene og om nødvendig sørge for en brannsikringspost. Rømningsveier, dører og brannslukkeutstyr må holdes klare. Gjennombrudd gjennom brannvegger er kun tillatt etter samråd med koordinatoren og kan lukkes igjen ved å bruke prosedyren som er spesifisert av koordinatoren.

§ 13 Ytterligere forskrifter

 1. Bygg- og monteringsstedet må alltid holdes i ren tilstand og ryddes opp ved arbeidets slutt.
 2. Fotografering eller filming i selskapets lokaler er ikke tillatt - med mindre det er en spesiell tillatelse fra bb-net.
 3. På søndager og helligdager har ansatte fra eksterne selskaper bare lov til å komme inn i lokalene våre med skriftlig godkjenning fra bb-net.
 4. Utvinning av konstruksjonsvann fra hydranter er kun tillatt med godkjenning av koordinatoren.

§ 14 ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

bb-net er forpliktet til nøye bruk av energi og kontinuerlig forbedre sin energieffektivitet. Det eksterne selskapet sikrer derfor økonomisk og forsiktig bruk av energi!

§ 15 SPESIFIKKE FORORDNINGER

Hvis det eksisterer spesifikke regler, er det eksterne selskapet forpliktet til å overholde dem. Det spesifikke regelverket formidles av koordinatoren under orienteringen.

§ 16 MEDARBEIDERS OPPLÆRING

Det eksterne selskapet er forpliktet til å instruere sine ansatte om innholdet i disse "bb-netinstruksjonene for eksterne selskaper" før arbeidet starter og å fremlegge bevis for dette i en passende form på forespørsel fra bb-net. Videre må det eksterne selskapet sørge for at de ansatte følger forskriftene i "bb-nettinstruksjonene for eksterne selskaper". Instruksjonene om arbeidsforhold, farer og vernetiltak må påviselig gjentas minst en gang i året.

§ 17 ANSVAR FOR SPRÅKVERSJONER

Det er bare en tysk versjon, dette er bindende.

Garantibetingelsene til bb-net media GmbH (heretter bb-net) er utelukkende rettet mot kommersielle kunder. Hvis du har kjøpt et tecXL-produkt som privatperson, kan du kontakte den aktuelle forhandleren for behandling av garantien. Rettigheter utover garantien er ikke begrenset av tildeling av garanti.

§ 1 GARANTIENS INNHOLD

(1) bb-net garanterer sine kunder at den solgte maskinvaren er fri for produksjons-, material- og behandlingsfeil. De generelt anerkjente teknologireglene på produksjonstidspunktet er avgjørende.

(2) bb-net vil enten reparere de mangelfulle varene eller erstatte dem med et produkt som er minst likeverdig eller sammenlignbart. I alle fall vil kostnadene bæres av bb-net.

(3) Hvis verken reparasjon eller erstatning av den defekte enheten er mulig, vil bb-net refundere deg den nåværende verdien av enheten. Virkelig verdi bestemmes på grunnlag av en gradert rabatt fra bb-net. Hvis mangelen oppstår i løpet av de første 12 månedene, vil bb-net refundere kjøperen hele kjøpesummen. 
Fig. Rabattskala: 
> 12 måneder - 20% rabatt 
> 18 måneder - 30% rabatt 
> 24 måneder - 40% rabatt 
> 30 måneder - 50% rabatt  

(4) Byttede deler blir bb-nettets eiendom. Det er ingen ytterligere krav. Spesielt gir bb-net ikke låneapparater for reparasjoner i løpet av garantiperioden og påtar seg ikke kostnadene for dette.

(5) Hvis et oppladbart batteri brukes til behandlet brukte varer med tecXL-tetningen, garanterer bb-net en minimum kjøretid på 30 minutter ved vanlig drift.

§ 2 UTELUKING AV GARANTI

(1) Slitasjedeler er ekskludert fra garantien. Disse inkluderer spesielt, men ikke utelukkende: batterier, kondensatorer, vifter, varmeledende midler, misfarging, hengsler, spaker, klaffer eller tegn på slitasje i inngangsområdet. Garantien for akkumulatorer er begrenset til maksimalt 6 måneder.

(2) Garantien dekker ikke skader forårsaket av force majeure eller naturkatastrofer, spesielt, men ikke utelukkende: brann, stråling, frost, sol / varme, flom, krig, datavirus, programmerings- og programvarefeil, ytre krefter eller påvirkninger.

(3) Feil bruk eller modifisering av enhetene er også ekskludert fra et garantikrav. Eksempler på feil bruk er spesielt, men ikke utelukkende: vannskader, korrosjonsskader, feil på grunn av tilbehør som ikke er godkjent av produsenten og installasjon av programvare som ikke er godkjent av produsenten.

(4) Serielle feil fra produsenten, programvarefeil og / eller feil i forbindelse med operativsystemet er ekskludert fra garantien.

(5) I tillegg slutter garantiens gyldighet hvis installasjon, vedlikeholdsinstruksjoner og reparasjon av enheten ikke overholdes av andre personer / firmaer enn bb-net. Bortsett fra bb-net, har en reparasjon av en tredjepart uttrykkelig avtalt skriftlig.

(6) Frittstående, men også innebygde skjermer, er klassifisert i fire piksler feilklasser i henhold til ISO 13406-2. Disse produktene er testet og solgt i henhold til ISO-kategorien pikselfeilklasse II. Det maksimalt tillatte antallet feil per million piksler er to kontinuerlige opplyste piksler (defekt type 1), to kontinuerlig svarte piksler (defekt type 2) eller fem defekte underpiksler, enten kontinuerlig opplyst i fargene rød, grønn, blå og kontinuerlig svart ( Feil type 3). Mangelfulle piksler representerer ikke en garantisak innenfor gjeldende spesifikasjon.

(7) Montering eller demontering av den mangelfulle delen eller produktet dekkes ikke av garantien.

§ 3 GARANTIPERIODE

(1) Garantiperioden for tecXL-produkter er 24 måneder, for annen brukt maskinvare, såkalt brukt IT, 3 måneder og begynner fra fakturadato.

(2) Hvis kunden videreselger produkter med tecXL-tetningen for første gang, begynner garantiperioden igjen, men forlengelsen er begrenset til maksimalt 6 måneder. På forespørsel må den originale kjøpskvitteringen overleveres til bb-net, som tydelig identifiserer enheten. Akkumulatorer er ekskludert fra dette.

(3) Hvis komponenter byttes innenfor rammen for å oppfylle garantien, utløser ikke dette en ny start av garantiperioden.

§ 4 PROSEDYRE PÅ GARANTI (INNEBYGGELSE)

(1) Hvis du oppdager en feil i tecXL-produktet ditt, må du umiddelbart kontakte vår kundeservice ved å bruke det elektroniske skjemaet på kundekontoen din.

(2) Hvis vår kundeservice bestemmer at det klagede produktet muligens er mangelfullt og garantikravet er berettiget, vil du motta et behandlingsnummer (RMA) og instruksjoner for frakt av produktet til bb-net.

(3) Retur til bb-nett autorisert av oss i passende transportemballasje betales på forhånd og forsikres deretter. Sendingen skjer til adressen som er angitt på returen.

(4) Etter at garantien er gitt, vil du motta tecXL-produktet ditt med den samme konfigurasjonen som det opprinnelig hadde da du kjøpte det, med forbehold om mulige oppdateringer.

(5) Du kan ikke returnere et ufullstendig produkt til bb-net uten å kontakte kundeservice på forhånd. bb-net forbeholder seg retten til å returnere uanmeldte sendinger og fakturere avsenderen for frakt- og behandlingskostnadene.

§ 5 GODKJENNING AV KOSTNADER

(1) Kostnadene for sending og tilleggskostnader bæres av kjøperen. I tilfelle klager innen de første 60 dagene etter leveringsdatoen, gir bb-net muligheten til også å bære returkostnadene.

(2) Etter fullført reparasjon vil bb-net sende enhetene tilbake til kunden på bb-netts bekostning uten ytterligere varsel.

§ 6 ANSVARSFRASKRIVELSE

(1) bb-net påtar seg intet ansvar for data og installert programvare. bb-net forbeholder seg retten til å slette databærere innenfor rammen av garantioverhold og å installere operativsystemet på nytt. Det er kundens ansvar å installere operativsystemet og annen programvare på nytt.

(2) bb-net påtar seg intet ansvar for data som går tapt under transport fra eller til bb-net. Transportforsikringen dekker bare forsendelsens verdi.

(3) bb-net påtar seg intet ansvar for reparasjoner som er utført som en gest av goodwill.

§ 7 DATAVERN

(1) Dataene som er nødvendige for implementering og behandling av garantien blir registrert, overført og behandlet. Ved å bruke den gjeldende gyldige returprosedyren, samtykker kunden til at disse dataene kan samles inn og behandles. bb-net fungerer i utgangspunktet i samsvar med bestemmelsen om dataøkonomi.

§ 8 UTFØRINGSPLASS, JURISDISKSJONSPLASS OG GJELDENDE LOV

(1) Sted for oppfyllelse av forpliktelsene fra denne garantien er Schweinfurt. Så langt det er tillatt er jurisdiksjonen det regionale rettsdistriktet i Schweinfurt. Tysk lov gjelder denne garantien for utelukkelse av FNs salgslov, med mindre dette er i strid med obligatorisk internasjonal forbrukerbeskyttelseslov.

Følgende oppførselsprinsipper beskriver ønsket etisk korrekt oppførsel ved alle forretningsmessige anledninger i samsvar med gjeldende lov og relevante interne retningslinjer. Alle ansatte i bb-net er ansvarlige for å overholde retningslinjene. Hovedsakelig er prinsippene delt inn i integritet, pålitelighet og åpenhet.

§ 1. GENERELT

Denne oppførselsregelen ble utarbeidet av ledelsen og beskriver verdiene vi deler og hvordan vi ønsker å samarbeide - i dag og i fremtiden. De gir oss et klart mål som vi må oppnå for å sikre selskapets langsiktige suksess. Et respektfullt og samarbeidsvillig samarbeid så vel som en bevisst oppfatning av samfunnsansvar danner grunnlaget for vår langsiktige bedriftssuksess. Ansvarlig, etisk korrekt og ærlig atferd forventes fra ledelse, ansatte, men også forretningspartnere, leverandører og eventuelle fremtidige datterselskaper eller samarbeidsbedrifter.

Atferdskodeksen gjør krav på oss selv, samtidig er det et løfte til omverdenen for ansvarlig oppførsel overfor forretningspartnere og publikum, men også i forhold til hverandre i selskapet. Det skal fungere som en retningslinje for vår daglige oppførsel.

Ledere våre har en spesiell rollemodellfunksjon. Forutsetningen for en helhetlig implementering av Code of Conduct er at verdiene våre blir eksemplifisert av lederne. De er det første kontaktpunktet for spørsmål om forståelse av regelverket, og sørger for at alle ansatte kjenner til og forstår atferdskodeksen. Som en del av ledelsesoppgavene, forhindrer de uakseptabel oppførsel eller tar passende tiltak for å forhindre regelbrudd i deres ansvarsområde.

§ 2 VERDIER OG PRINSIPPER FOR GJENNOMFANG

For oss er overholdelse av lover og regler et essensielt grunnleggende prinsipp for økonomisk ansvarlig handling. Vi følger alltid gjeldende juridiske forbud og forpliktelser.

Våre ansatte er grunnlaget for å lykkes med vårt selskap. Slik at styrkene deres kan utvikle seg, skaper vi et arbeidsmiljø som lever denne forståelsen og fremmer integriteten. Vi stoler på hverandre og holder ordet vårt. Vi står for like muligheter, fordi det er et stort potensial i mangfoldet av våre ansatte. Vi behandler alle ansatte likt, uavhengig av etnisk eller nasjonal opprinnelse, kjønn, religion, verdensbilde, politisk stilling, funksjonshemning, alder eller seksuell identitet eller andre beskyttede egenskaper eller status. Vi viser hver ansatt den nødvendige respekten, behandler hverandre med anstendighet og hvis vi er uenige om ting, er vi uten å ydmyke hverandre. Vi tar fullt ansvar for våre beslutninger, handlinger og resultater. Troverdighet oppstår når vi tar ansvar for det vi sier og gjør. Alle uttaler tydelig sine intensjoner og mål og forventer at andre deler sin mening.

Våre ansatte ansettes og fremmes utelukkende på grunnlag av deres kvalifikasjoner og tekniske, men også sosiale ferdigheter. Hver enkelt ansatt er forpliktet til å avstå fra enhver form for diskriminering og å leve et respektfullt og kollegialt forhold.

Vi tolererer ikke seksuell trakassering i noen form og bruker språk som verken er diskriminerende, skremmende, trakasserende, truende, voldelig, seksuelt krenkende eller på annen måte krenkende eller upassende.

Retten til passende godtgjørelse anerkjennes for alle ansatte. Godtgjørelsen og andre tjenester samsvarer minst med de respektive nasjonale og lokale juridiske standarder.

Helsen og sikkerheten til våre ansatte er like viktig for oss som kvaliteten på vårt arbeid og suksess. Arbeidsmiljø og sikkerhet er en integrert del av alle driftsprosesser fra begynnelsen. Våre ansattes helse er vår største eiendel og en forpliktelse for alle. Vårt firma tar hensyn til relevante yrkessikkerhetsbestemmelser, den nyeste teknikken, arbeidsmedisin, hygiene og andre ergonomiske funn. Hver av våre ansatte fremmer sikkerhet og helsevern i sitt arbeidsmiljø og følger forskriftene for helse og sikkerhet. Lederen er forpliktet til å instruere og støtte sine ansatte i å oppfylle dette ansvaret.

Alle ansatte er forpliktet til å bruke selskapets eiendommer og ressurser på riktig og nøye måte og for å beskytte det mot tap, tyveri eller misbruk. Vi bruker materielle og immaterielle eiendommer bare for bedriftsformål og ikke til personlig bruk, med mindre det uttrykkelig er tillatt.

Viktige bedriftsmål for oss er bærekraftig miljø- og klimabeskyttelse samt ressurseffektivitet. Vi sjekker og validerer alternativene våre for CO2-For å minimere utslipp og kontinuerlig optimalisere produktene og handlingene våre. Dette oppnår vi gjennom et omfattende bærekraftkonsept, et stort antall miljøprosjekter og det uunngåelige CO2-Kompensere fotavtrykket med klimasertifikater. Hver ansatt er ansvarlig for å behandle naturressursene nøye og bidra til beskyttelse av miljøet og klimaet gjennom sin individuelle atferd.

Korrupsjon, hvitvaskingsaktiviteter og brudd på gjeldende lovgivning fører til sanksjoner mot den / de det gjelder. Hver ansatt kan ikke akseptere, kreve eller bli lovet gaver eller andre fordeler fra kunder, leverandører eller andre personer i åpen eller skjult form for eller i oppfyllelsen av sine kontraktsmessige forpliktelser uten samtykke fra arbeidsgiveren. Hvis du har spørsmål, juridiske tvil eller berettigede mistanker, må du ta kontakt med din linjeleder. Ingen av våre ansatte har lov til å bruke selskapets forretningsforbindelser til egen fordel eller for andre til ulempe.
Korrupsjon, hvitvaskingsaktiviteter og brudd på gjeldende lovgivning fører til sanksjoner mot den / de det gjelder. 

Vårt firma er klar over sitt ansvar for utdanning og vitenskap, for kultur og idrett så vel som for sosiale spørsmål. Samfunnsansvar og samfunnsengasjement har vært en integrert del av bedriftskulturen i flere tiår.

Vi yter donasjoner og andre former for samfunnsengasjement utelukkende i selskapets interesse. Vi yter ikke økonomiske donasjoner til mottakere som det kan oppstå en interessekonflikt med.

Donasjoner blir gjort på en transparent måte, ettersom mottaker av donasjonen og formålet med mottakeren av dokumentasjonen er dokumentert og verifiserbar.

Den offentlige oppfatningen av bb-net media GmbH er i stor grad formet av hver enkelt ansattes utseende, handlinger og oppførsel. Vi er alle ansvarlige for dette. Upassende oppførsel fra en person kan forårsake betydelig skade på selskapet vårt.

Derfor blir alle ansatte oppfordret til å opprettholde omdømmet til vårt selskap gjennom sin oppførsel og utseende i det offentlige eller i sosiale medier.

Vårt selskap respekterer de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene og er forpliktet til overholdelse og beskyttelse av dem. Vi respekterer verdighet og personlige rettigheter til våre ansatte og tredjeparter. Vi avviser strengt tatt alle former for tvangsarbeid og barnearbeid.

§ 3 HANDLING MED FORRETNINGSPARTNERE / KONKURRANSE

Forretningsforhold er basert på objektive kriterier, inkludert pris og kvalitet, men også eksistensen av et veletablert, rettferdig samarbeid. Suksessen vår er også basert på et tillitsfullt forhold til kundene våre.

Forretningsavgjørelser tas bare i selskapets beste. Det er viktig for oss at beslutningene våre ikke blir styrt av private interesser. Interessekonflikter med private, andre økonomiske eller andre forhold skal unngås for alle ansatte helt fra starten. Gjennomsiktig avsløring av konflikten er en forutsetning for å løse eventuelle interessekonflikter som oppstår.

Vi kan oppnå vellykkede og bærekraftige forretningsavtaler i konkurranse med den overbevisende kvaliteten og ytelsen til våre produkter og tjenester. Prinsippene for ærlighet og integritet må overholdes i all virksomhet og sosiale aktiviteter.

Utveksling av gaver og invitasjoner i den daglige virksomheten er helt legitim så lenge det ikke overskrider en rimelig verdi og hyppighet.

Moral oppførsel og rettferdig konkurranse er grunnlaget for vår suksess. Vi overholder reglene for rettferdig konkurranse. Utveksling av informasjon om priser, prisdannende faktorer eller priskomponenter, inndeling av territorielle og kundegrupper, avtaler eller informasjon om leveringsforhold og deres betingelser er forbudt blant konkurrenter. Vi forventer at våre ansatte og våre forretningspartnere fullt ut påtar seg sitt ansvar for å sikre rettferdig konkurranse.

§ 4 FORTROLIGHET OG DATABESKYTTELSE

Vår egen utvikling og vår kunnskap er av enestående verdi. Vi beskytter disse immaterielle eiendelene fordi de er av betydelig økonomisk betydning for fremtiden til vårt selskap.

Vi respekterer immaterielle rettigheter og overholder lover og forskrifter for databeskyttelse. Når du bruker ekstern informasjonsteknologi og programvare, forplikter vi oss til kun å bruke lovlig anskaffede og lisensierte versjoner.

Den ansatte er forpliktet til å opprettholde hemmelighold om alle forretnings- og driftsprosesser han har blitt kjent med gjennom sitt arbeid eller på annen måte. Dette omfatter også forretningshemmeligheter eller operative prosesser fra andre selskaper som arbeidsgiveren er juridisk, økonomisk eller organisatorisk forbundet med som ble kjent i løpet av kontraktstiden.

De operative prosessene inkluderer særlig produksjonsprosesser, distribusjonskanaler, kundelister, beregningsbaser, firmaprogramvare og sammenlignbar informasjon. Dette inkluderer også den ansattes egne observasjoner, erfaringer og resultater. Alle forretningsdokumenter og poster over forretningstransaksjoner skal behandles som arbeidsgiverens eiendom og overleveres arbeidsgiveren senest når arbeidsforholdet avsluttes. Taushetsplikten gjelder ikke prosesser og fakta som er tilgjengelige for alle, og avsløringen av disse er uten problem for arbeidsgiveren. I tvilstilfelle plikter den ansatte å innhente instruksjoner fra sin overordnede eller ledelsen.

Selv etter at arbeidsforholdet er avsluttet, fortsetter forpliktelsen til å opprettholde fortrolighet å eksistere, forutsatt at dette ikke eller bare ubetydelig er til hinder for den ansattes faglige fremgang. Hvis forpliktelsen etter kontraktsfestet fortrolighet hindrer arbeidstakeren i hans faglige fremskritt, har han rett til dispensasjon fra denne plikten mot arbeidsgiveren.

Arbeidstakeren har forbud mot å behandle personopplysninger uten autorisasjon (hemmeligholdelse av data). De skal være forpliktet til taushetsplikt når de starter arbeidet. Datahemmeligholdelsen vedvarer også etter at aktiviteten er avsluttet (§ 53 i Federal Data Protection Act). Arbeidstakeren må beskytte forretningshemmeligheter også etter oppsigelsen av arbeidsforholdet.

Vi strukturerer våre forhold til nåværende og tidligere ansatte, søkere, forretningspartnere og andre grupper av mennesker på en slik måte at forretningsrelevante, fortrolige, hemmelige og personlige data blir beskyttet. Vi samler inn, behandler eller bruker personopplysninger bare i den grad dette er nødvendig for spesifiserte, klare og legitime formål. Bruken av dataene for de berørte skal være gjennomsiktig. Vi opprettholder retten til informasjon og korreksjon samt om nødvendig innvendinger, blokkering og sletting av dataene.

Våre ansatte forplikter seg til å overholde databeskyttelsesforskrifter, lovbestemmelser og driftsforskrifter og å beskytte dem mot misbruk. Vi forplikter oss til å følge en passende standard når vi sikrer data.

Alle databehandlingskomponenter må sikres på en slik måte at uautorisert intern eller ekstern bruk forhindres.

§ 5 KONTAKTPERSON

Alle ansatte blir bedt om å kontakte sin linjeleder, ledelsen eller via e-post i tillit [e-postbeskyttet] å snu, fri for frykt for negative konsekvenser.

Alle kontaktpersoner forplikter seg til å opprettholde absolutt hemmelighold dersom dette blir bedt om av den som tar kontakt, eller hvis deres beskyttelse krever dette.

Det FNs Global Compact er verdens største og viktigste initiativ for ansvarlig selskapsstyring. Basert på 10 universelle prinsipper og målene for bærekraftig utvikling, forfølger han visjonen om en inkluderende og bærekraftig global økonomi til fordel for alle mennesker, lokalsamfunn og markeder, i dag og i fremtiden. Vi har vært en del av Global Compact siden 2019. De 10 prinsippene er delt inn i 4 områder:

01. MENNESKERETTIGHETER

(1) Bedrifter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonale menneskerettigheter.

(2) Bedrifter bør sørge for at de ikke er medskyldige i brudd på menneskerettighetene.

02. ARBEIDSSTANDARDER

(3) Selskaper bør opprettholde foreningsfriheten og effektiv anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger.

(4) Bedrifter bør gå inn for eliminering av alle former for tvangsarbeid.

(5) Bedrifter bør gå inn for avskaffelse av barnearbeid.

(6) Bedrifter bør stille opp for å eliminere diskriminering i arbeid og lønnsom ansettelse.

03. MILJØ

(7) Bedrifter bør følge forsiktighetsprinsippet når de håndterer miljøproblemer.

(8) Bedrifter bør ta initiativ for å fremme større miljøbevissthet.

(9) Bedrifter bør akselerere utviklingen og spredningen av miljøvennlige teknologier.

04. FOREBYGGELSE AV KORRUPSJON

(10) Bedrifter bør stå opp mot alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelse.

databeskyttelse

A. EXECUTIVE SAMMENDRAG

1. Hvem er ansvarlig for databeskyttelsesloven?
Ansvarlig i. S. d. Databeskyttelse er bb-net media GmbH, Lisbonstrasse 4 97424 Schweinfurt.

2. Brukes informasjonskapsler og analyseverktøy på nettstedet?
Ja. Detaljer om deres formål og alternativer for sletting finner du i Personverninnstillinger for bb-net.deog Personverninnstillinger for shop.bb-net.de.

3. Hvor og hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?
For behandlingsoperasjonene vi utfører på nettstedet, spesifiserer vi hvor lenge dataene blir lagret av oss og når de blir slettet eller blokkert. Med mindre en ekspres lagringsperiode er spesifisert nedenfor, vil dine personlige data bli slettet eller blokkert så snart formålet eller rettslig grunnlag for lagring ikke lenger gjelder. Dine data blir bare lagret på servere i Tyskland.

4. Overfører vi dataene dine til tredjepart?
Nei. Vi viderefører ikke dataene dine til uautoriserte tredjeparter. Vi bruker imidlertid eksterne tjenesteleverandører som en del av vår prosessvirksomhet og til å håndtere våre forretningstransaksjoner (f.eks. Innen områdene IT, logistikk, telekommunikasjon, salg og markedsføring). De opptrer bare i henhold til instruksjonene våre og har vært kontraktforpliktet i henhold til artikkel 28 GDPR til å overholde databeskyttelsesforskrifter og til å ta de nødvendige datasikkerhetstiltak for å beskytte dine data mot tap og uautorisert tilgang til enhver tid.

5. Er det en plikt til å oppgi personopplysninger?
Nei. Vi gjør ikke inngåelsen av kontrakter med oss ​​avhengig av at du gir oss personopplysninger på forhånd. For deg som kunde er det i utgangspunktet ingen juridisk eller kontraktsmessig forpliktelse til å gi oss dine personopplysninger. Det kan imidlertid hende at vi bare er i stand til å gi visse tilbud i begrenset grad eller ikke i det hele tatt hvis du ikke leverer nødvendig data (f.eks. Bestillinger i nettbutikken).

6. Hvem kan du kontakte hvis du har spørsmål?
Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, kan du kontakte [e-postbeskyttet].

B. PRIVACY INFORMASJON

Se punkt B) 1. til 9.

B 1. Generell informasjon om databeskyttelse

1.1 Omfang
Denne databeskyttelsesinformasjonen gjelder for behandling av personopplysninger ved tilgang til og bruk av nettstedet "bb-net.de" og nettbutikken som kan nås via den ("shop.bb-net.de").

1.2 Kontroller
Organet som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger i henhold til art. 4 nr. 7 DS-GVO er bb-net media GmbH, Lisbon Str. 4 97424 Schweinfurt, e-post: [e-postbeskyttet]

1.3 Personvernombud
Vårt personvernansvarlige for bedriften er tilgjengelig for deg når som helst for alle spørsmål og som kontaktperson om emnet databeskyttelse. Kontaktinformasjonen hans er: Andreas Pohl, Pohl Consulting Team GmbH, Mengeringhäuser Str. 15, 34454 Bad Arolsen, e-post: [e-postbeskyttet]

B 2. Databehandling når du besøker nettstedet vårt

2.1 loggfiler

(1) Når du besøker nettstedet, samler vi inn såkalte tilgangsdata og lagrer disse i en loggfil (såkalt loggfil). Disse tilgangsdataene inkluderer også IP-adressen. I tillegg inneholder loggfilen navnet på nettstedet du åpnet, filen du har tilgang til, dato og klokkeslett for tilgang, mengden data som ble overført og varsel om vellykket tilgang, nettlesertype og versjon, operativsystem, den såkalte henvisningsadressen ( tidligere besøkt side) og den forespørsel leverandøren lagres.

(2) Vi samler slik teknisk informasjon bare for teknisk optimalisering av nettstedet, med sikte på sikkerheten til vår tekniske infrastruktur og slik at nettstedet vises riktig. Vår legitime interesse for databehandling ligger også i disse formålene. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR.

(3) Loggfilene lagres på grunnlag av en tilsvarende ordrebehandlingsavtale (Art. 28 GDPR) av leverandøren og operatøren av vår webserver (1 & 1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Loggfilene lagres automatisk to (2) måneder senere Samlingen slettet.

2.2 Cookies

(1) Vi bruker informasjonskapsler på vår hjemmeside. For informasjon om disse informasjonskapslene, inkludert deres formål og lagringsvarighet samt slettingsalternativer, se Innstillinger for databeskyttelse for ankauf.bb-net.deog Personverninnstillinger for shop.bb-net.de.

(2) Databehandlingen ved hjelp av "nødvendige / essensielle informasjonskapsler" foregår på grunnlag av art. 6, nr. 1, f) GDPR, siden det ellers ikke vil være mulig å få tilgang til eller grunnleggende funksjoner på nettstedet vil være begrenset. Bruken av preferanser / statistikk eller såkalte markedsføringskapsler krever ditt samtykke og er basert på art. 6 nr. 1 a) GDPR.

2.3 Bruk av analyse- og ytelsesverktøy

(1) Såkalte analyse- og ytelsesverktøy brukes på nettstedet vårt, ved hjelp av hvilke vi kan evaluere brukeratferden til våre besøkende med det formål å optimalisere tjenestene og tilbudene våre på nettstedet. Med disse verktøyene z. For eksempel kan det undersøkes hvordan og hvor de besøkende kommer til nettstedet vårt eller hvilke områder på en webside som blir besøkt spesielt ofte.

(2) Det rettslige grunnlaget for databehandlingen som finner sted er art. 6 paragraf 1 lit. a) GDPR, dvs. vi trenger ditt forutgående samtykke til å bruke disse verktøyene. For detaljer om analyse- og ytelsesverktøyene som brukes på nettstedet, inkludert slettingsalternativer, se også til Personverninnstillinger for bb-net.deog Personverninnstillinger for shop.bb-net.de(Statistikk).

2.4 Bruk av markedsføringsverktøy

Nettstedet vårt bruker foreløpig ikke såkalte markedsføringsverktøy.

B 3. Nettbutikk

3. Nettbutikk

(1) Hvis du ønsker å bestille produkter via vår nettbutikk, må du først logge inn eller registrere deg. For dette trenger vi følgende personopplysninger: fornavn og etternavn, adresse, leveringsadresse, faktureringsadresse, e-postadresse, leder for navnet og kontaktpersonen. Etter registrering vil du få tilgang til vår kundeportal (ved å bruke et brukernavn og passord).

(2) Vi behandler alle data utelukkende for å gjøre det mulig for deg (eller firmaets kontaktperson) å få tilgang til vår nettbutikk (innlogging) og for å kunne ta, behandle og behandle bestillingen. Det rettslige grunnlaget for databehandlingen som finner sted er art. 6 nr. 1 lit. b) GDPR.

(3) Vi lagrer dataene som er samlet inn for oppstart av kontrakt (f.eks. Registrering) og behandling under varigheten av forretningsforholdet med deg, men i det minste til utløpet av garantiperioder. Etter at en ordre eller ordre er utført, blir personopplysningene lagret i en periode på fem (5) år, med mindre du ber oss om å slette dem på forhånd. Eventuelle oppbevaringsperioder under skatt og kommersiell lov forblir upåvirket (art. 6, punkt 1, litra c) GDPR).

B 4. Kontaktområdet

(1) Vi tilbyr et kontaktskjema på vår hjemmeside for å svare på spørsmål til interesserte parter og brukere og for å gi informasjon om våre tjenester. Personopplysningene som samles inn på denne måten inkluderer e-postadressen, navnet og meldingen / forespørselen din.

(2) Vi lagrer dine data maksimalt av varigheten av ethvert resulterende kontraktsforhold til deg (art. 6, nr. 1 lit. b) GDPR). Hvis et slikt kontraktsforhold ikke eksisterer eller ikke oppstår som et resultat av forespørselen, vil vi slette dine data senest ni (9) måneder etter den siste kontakten med deg.

B 5. Presse-postliste og nyhetsbrev

(1) Ved å registrere deg for pressedistribusjonslisten eller til vårt nyhetsbrev, vil du motta informasjon om våre produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget for å behandle dataene som er samlet inn under registreringen (navn, e-postadresse, telefonnummer) er art. 6 nr. 1 lit. a) GDPR.

(2) Hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjonen, kan du når som helst innvende mot kvitteringen og den tilhørende databehandlingen og avslutte abonnementet uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket frem til tilbakekallingen.

B 6. Søknadsportal

Detaljer om typen og omfanget av databehandling i forbindelse med en applikasjon via vår hjemmeside finner du separat i Informasjon om databeskyttelse for søkere og ansatte.

B 7. Sosiale medier og fansider

(1) Vi opererer opptredener på følgende online plattformer og nettverk for å samhandle med potensielle eller eksisterende kunder, for å utveksle ideer med interesserte parter og brukere eller for å annonsere tilbud og tjenester:

Facebook
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
https://www.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
http://instagram.com/about/legal/privacy/

Google / YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated

Twitter
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
https://twitter.com/de/privacy

Velg bort:
https://twitter.com/personalization

Linkedin
LinkedIn Irland ubegrenset selskap Wilton Place, Dublin 2, Irland
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

XING
XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

(2) Vi driver våre nettsteder i såkalt felles (databeskyttelses) ansvar med leverandørene. Som ansvarlig behandler vi data som du deler eller publiserer direkte via online plattformer og nettverk (f.eks. Via kommentar- og chatfunksjoner) for å samhandle med deg eller for å utveksle ideer med deg. Som en del av dette samspillet kan vi også motta statistiske data fra plattformoperatørene om bruken av våre "kanaler og fan sider". Disse inkluderer B. Informasjon om interaksjoner, likes, kommentarer eller oppsummert informasjon og statistikk (f.eks. IP-adresse; opphav til tilhengerne) som hjelper oss å finne ut noe om interaksjonen med nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget for databehandling på vårt ansvarsområde er art 6 paragraf 1 S. 1 lit. f) GDPR.

(3) Imidlertid behandler de nevnte leverandørene også data på eget ansvar. Vi har ingen innflytelse på data som behandles av leverandøren under eget ansvar i samsvar med egne bruksvilkår og databeskyttelse. Vi vil påpeke at når du ringer opp de nevnte leverandørene u. Ytterligere data (f.eks. Om din bruk og "surfeatferd") kan samles inn og muligens overføres til leverandøren. Vær også oppmerksom på at i tilfelle interaksjon via de nevnte media kan data også behandles utenfor EU-området, hvor leverandørene har forpliktet seg til å overholde EUs databeskyttelsesstandarder. I tillegg blir brukerdata vanligvis behandlet for markedsundersøkelser og reklameformål. Så z. B. ut fra bruksadferd og de resulterende interessene til brukerne, opprettes brukerprofiler. Bruksprofilene kan igjen brukes til f.eks. B. Å plassere annonser innenfor og utenfor plattformene som antagelig samsvarer med brukernes interesser. Du finner mer informasjon om dette i databeskyttelsesinformasjonen til den aktuelle leverandøren.

(4) Så vidt vi har personopplysninger fra deg i forbindelse med bruk av online plattformer og nettverk, vennligst adresser dine bekymringer til oss. Hvis du også ønsker å hevde rettigheter mot en spesifikk leverandør, kan du kontakte den ansvarlige.

B 8. Plugins og widgets

8.1 Generell informasjon om plugins fra Google

Som en del av bruken av følgende plugins på nettstedet vårt, samler Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irland) vanligvis din IP-adresse og dermed også informasjonen om at du bruker den tilsvarende tjenesten og den tilsvarende Har fått tilgang til undersiden. Hvis du er logget inn på Google, blir dataene dine tilordnet direkte til kontoen din. Google lagrer bruksprofiler og kan bruke dem til annonsering og / eller markedsundersøkelsesformål. I denne forbindelse fungerer Google som kontrolleren (art. 26 GDPR). Vi har ingen innflytelse på dataene som er samlet inn og databehandlingsoperasjonene. Vi er heller ikke klar over omfanget av datainnsamlingen, formålene eller lagringsperiodene. Du har rett til å gjøre innvendinger mot opprettelsen av disse brukerprofilene, selv om du må kontakte Google for å utøve denne retten. Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og behandling kan finnes i Googles erklæringer om databeskyttelse, tilgjengelig på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Der vil du også finne ytterligere informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse og angi alternativer for å beskytte ditt privatliv.

8.2 Google reCAPTCHA

Vi bruker reCAPTCHA-tjenesten fra Google som en del av kontaktalternativene. reCAPTCHA brukes til å skille om en inngang er laget av et menneske eller feilaktig ved automatisert maskinprosessering (f.eks. av såkalte bots). Vår legitime interesse for databehandling ligger også i disse formålene. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles erklæring om databeskyttelse finner du i følgende lenker: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/ android.html.

8.3 Google Maps

På vår hjemmeside bruker vi tilbudet fra Google Maps, ved hjelp av det vi kan vise interaktive kart direkte på nettstedet og dermed muliggjøre praktisk bruk av kartfunksjonen (art. 6, punkt 1, lit. f) GDPR). Mer informasjon om formålet og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av dem finner du på www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8.4 Google oversette

Vi bruker Google Translate-verktøyet på nettstedet vårt for å vise sideinnholdet på fremmedspråk for å forbedre brukeropplevelsen for fremmedspråklige brukere. Dette inkluderer også vår berettigede interesse for behandling av ovennevnte data av tredjepart. Det rettslige grunnlaget er art. 6 nr. 1 S. 1 lit. f) GDPR. Du kan finne informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og -behandling av Google i informasjonsbeskyttelsen som er listet nedenfor: http://www.google.com/intl/de_de/policies/privacy/

8.5 Google-skrifter og skrift Awesome

Nettstedet vårt bruker også skrifter levert av Google (Google Font) og Font Awesome (Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA) for enhetlig visning av skrifter. Når du ringer opp en side, laster nettleseren de nødvendige nettfontene inn i nettleserens hurtigbuffer for å vise tekster og skrifter riktig. For dette formålet må nettleseren du bruker koble deg til serverne til leverandørene som er nevnt. Dette gir disse leverandørene u. Du kan være klar over at nettstedet vårt har blitt åpnet via din IP-adresse. Bruken av nettfonter skjer i interesse av en enhetlig og tiltalende presentasjon av våre online tilbud (art. 6, punkt 1, lit. f GDPR). Du kan finne mer informasjon om Google Web-skrifter på https://developers.google.com/fonts/faq og https://www.google.com/policies/privacy. Du finner informasjon om Font Awesome på https://www.fontawesome.com og i Font Awesome personvernregler: https://www.fontawesome.com/privacy.

8.6 Innholdsleveringsnettverk GStatic Google Static Content and Cloudflare

På nettsiden vår bruker vi det såkalte Content Delivery Network (CDN) til tjenesteleverandøren Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA ("Cloudflare") og GStatic, et CDN fra Google. Bruken av disse innholdsleveringsnettverkene hjelper oss blant annet med å optimalisere lastehastigheten til nettstedet vårt. CDN fører til at innlastingstiden for vanlige Java Script-biblioteker og fonter reduseres fordi filene overføres fra raske, lokale eller underutnyttede servere (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO). For bruk av CDN er behandling av IP-adressen din teknisk nødvendig slik at innholdet kan sendes til nettleseren din. For mer informasjon, se Cloudflares personvernerklæring på: https://www.cloudflare.com/privacypolicy. Du kan finne mer informasjon om databeskyttelse på GStatic på https://policies.google.com/privacy.

9. Jivochat

Vi bruker JivoChat-chat-tjenesten på nettstedet vårt for å gjøre det enklere for oss å kontakte besøkende. Vår legitime interesse for databehandling ligger også i dette forenklede kommunikasjonsalternativet. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 paragraf 1 lit. f) GDPR. Tilbyderen er JivoSite Inc., 525 W. Remington Drive, Sunnyvale, CA 94087, USA. Chatten kan brukes helt anonymt og brukes til å gi interesserte parter og kunder råd om produktvalg og produktspørsmål. Tjenesteleverandøren samler inn og lagrer anonymiserte data i form av webanalyse og for å betjene live chat-systemet for å svare på live support-henvendelser. Bruksprofiler kan opprettes fra disse anonymiserte dataene under et pseudonym.

10. SalesViewer

Som en del av SalesViewer brukes en JavaScript-basert sporingskode på nettstedet, ved hjelp av hvilken følgende informasjon bestemmes:
Navn, opprinnelse og bransje til det besøksselskapet, kilde / henvisning til det besøksselskapet, nøkkelord, besøkende atferd (besøkte sider, besøkstid, varighet av besøket). Ingen informasjonskapsler eller lignende filer er lagret på nettstedets besøkende endenheter. Mer informasjon finner du på nettstedet til webanalysesystemet https://www.salesviewer.com/de/datenschutz.

C. DIN RETTIGHETER

Du har rett til når som helst å be om bekreftelse fra oss om vi behandler dine personopplysninger og retten til informasjon om disse personopplysningene. I tillegg har du rett til å korrigere, slette og begrense databehandling, samt retten til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger eller til å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling når som helst eller be om dataoverføring. Send alle informasjonsforespørsler, forespørsler om informasjon, tilbakekall eller innvendinger mot databehandling via e-post [e-postbeskyttet]. I tillegg har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet i tilfelle brudd på databeskyttelse.

Merknader om den spesielle innsigelsesretten
Du har også rett, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, til enhver tid å innvende mot behandlingen av personopplysninger relatert til deg, som blant annet er basert på art. 6 nr. 1 lit. e) eller f) DS-GVO finner sted for å inngi innvending i henhold til art. 21 DS-GVO. Vi vil slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan demonstrere overbevisende legitime grunner for behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du ønsker å benytte deg av innsigelsesretten din, vil en e-post til også være tilstrekkelig [e-postbeskyttet].

I samsvar med kravene i artikkel 13 og 14 GDPR, informerer vi deg om behandlingen av personopplysninger og dine rettigheter i denne forbindelse. Hvilke data som behandles i detalj og hvordan de brukes, avhenger i stor grad av de forespurte eller avtalte tjenestene.

1. Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, og hvem kan du kontakte?

Ansvarlig for databehandling er:

bb-net media GmbH
Lisboa Street fjerde
97424 Schweinfurt, Tyskland
T +49 9721/64 694 - 0
E-post: [e-postbeskyttet]

Du kan kontakte vår databeskyttelsesansvarlig på følgende adresse:

Andreas Pohl i. H. Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T +49
E-post: [e-postbeskyttet]

2. Hvilke data bruker vi og hvordan samler vi dem inn?

Når det gjelder forretningsinitiering og den påfølgende behandlingen av forretningsforholdet, behandler vi data fra våre forretningspartnere eller deres kontaktpersoner som vi har mottatt direkte fra dem eller andre autoriserte tredjeparter (for eksempel for å oppfylle kontrakter eller basert på gitt samtykke). På den annen side behandler vi data i denne forbindelse som vi innhenter fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Kommersielt register). De behandlede datakategoriene er som følger:

Interesserte personer:

 • Personlige / kontaktdetaljer (f.eks. Fornavn, etternavn, kjønn, selskapsform, telefonnummer, faks, e-post
 • Kommunikasjonsdata i forbindelse med korrespondansen (e-post, korrespondanse)

Kunder, leverandører, tjenesteleverandører:

 • Personlige / kontaktdata (f.eks. Fornavn, etternavn, kjønn, selskapsform, telefonnummer, faks, e-post)
 • Kontrakts- og faktureringsdata (f.eks. Bankdetaljer, bestilte varer og tjenester, faktureringsdata)
 • Skatteidentifikasjonsnummer
 • Kommunikasjonsdata i forbindelse med korrespondansen (e-post, korrespondanse)
 • Kredittvurderinger

3. Til hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag blir dine data behandlet?

Databehandlingen av bb-net media GmbH foregår for utførelse av dine forretningsoppgaver i samsvar med bestemmelsene i General Data Protection Regulation (GDPR), Federal Data Protection Act (BDSG) og alle andre relevante lover (f.eks. HGB, AO, etc.)

3.1 På grunnlag av samtykke i samsvar med art. 6 paragraf 1 lit. en GDPR

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av personopplysninger til visse formål (f.eks. For nyhetsbrev), gis lovligheten av denne behandlingen på grunnlag av ditt samtykke. Samtykke kan gis når som helst med fremtidig virkning. Dette gjelder også tilbakekall av samtykkeerklæringer som ble gitt oss før GDPR trådte i kraft. Vær oppmerksom på at tilbakekallingen først trer i kraft i fremtiden, behandlingen som skjedde før tilbakekallingen påvirkes ikke.

3.2 For gjennomføring / oppfyllelse av en kontrakt eller for kontraktsfestede tiltak i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. b GDPR

Behandlingen av personopplysninger skjer for å oppfylle kontrakter med våre kunder, leverandører og tjenesteleverandører. Dette inkluderer også gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak på forespørsel fra forretningspartneren.

3.3 I forbindelse med en interesseavveining i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. f GDPR

Om nødvendig behandler vi dine data utover den faktiske oppfyllelsen av kontrakten for å ivareta våre legitime interesser eller tredjeparter. Disse er for eksempel:

 • Påstand om juridiske krav og forsvar i juridiske tvister
 • interne administrative formål for bb-net media GmbH
 • Garanti for IT-sikkerhet og IT-drift
 • Bygge sikkerhetstiltak, beskyttelse av eiendom og tyveri gjennom tilgangskontroll og videoopptak
 • Annonsering, i den grad du har samtykket til bruken av dataene dine
 • Undersøkelse og optimalisering av prosedyrer for direkte kundekontakt
 • Innhenting av data og overføring fra kredittbyråer for kredittsjekk
3.4 På grunn av lovkrav i henhold til art. 6, nr. 1 lit. c GDPR eller i allmenn interesse i samsvar med art. 6, nr. 1 lit. e GDPR

I tillegg er vi underlagt forskjellige juridiske forpliktelser til å oppfylle juridiske krav (f.eks. Skatte- og kommersielle forskrifter), som gjør behandling av personopplysninger nødvendig.

4. Hvem får dataene dine?

I vårt selskap er det bare de avdelingene og personene som har tilgang til dine data som trenger dem for å oppfylle våre kontraktlige og juridiske forpliktelser eller de ovennevnte formål. Tjenesteytere og vikarierende agenter som brukes av oss kan også motta data for dette formålet.
Data vil bare bli gitt utenfor selskapet hvis dette er nødvendig for de nevnte formål, hvis det er juridiske forpliktelser eller hvis du har gitt ditt samtykke. Alle mottakere plikter fra sin side å overholde databeskyttelse.

Under disse forholdene kan mottakere av personopplysninger være:

 • Offentlige organer og institusjoner (f.eks. Skattemyndigheter) hvis det er en juridisk eller offisiell forpliktelse,
 • Prosessorer som vi overfører personopplysninger for å utføre forretningsforholdet til deg (f.eks. Betalingstransaksjoner, regnskap),
 • de stillingene du har gitt oss ditt samtykke til overføring av data,
 • Kredittbyråer for kredittsjekk,
 • Logistikkleverandør,
 • Advokater og forsikringsselskaper for skadeoppgjør og påstand om krav.

I prinsippet er det ingen overføring til mottakere i land utenfor EU eller EØS (såkalte tredjeland). Hvis data i enkelttilfeller skal overføres til tredjeland, er dette enten nødvendig for utførelsen av kontrakten, foregår i sammenheng med ordrebehandling, kreves av lov eller skjer på grunnlag av samtykke du har gitt oss.

Hvis tjenesteleverandører brukes i et tredjeland, vil overføringen vanligvis bare skje hvis EU-kommisjonen har bekreftet et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse for tredjelandet eller andre passende databeskyttelsesgarantier i betydningen Art. 44 ff. ) tilgjengelig.

5. Hvor lenge blir dataene dine lagret?

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene nevnt i avsnitt 3. Det skal bemerkes at mange av våre forretningsforhold er langsiktige. Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, må de slettes regelmessig, med mindre deres midlertidige videre behandling er nødvendig for følgende formål:

 • Oppfyllelse av kommersielle perioder og skattetermineringsperioder, for eksempel i henhold til kommersiell kode (HGB) eller skattekode (AO). Fristene som er spesifisert der er opptil 10 år.
 • Bevaring av bevis innenfor rammen av begrensningsloven (f.eks. §§ 195 ff. BGB). Lagringsperioden er vanligvis 3 år, i visse tilfeller kan den være opptil 30 år.

6. Hvilke rettigheter til databeskyttelse har du?

Hver registrert har rett til å:

 • Informasjon i henhold til artikkel 15 GDPR
 • Korreksjon i henhold til art. 16 GDPR
 • Sletting i henhold til artikkel 17 GDPR
 • Begrensning av behandlingen i henhold til artikkel 18 GDPR
 • Dataportabilitet i henhold til artikkel 20 GDPR
 • Innvending fra artikkel 21 GDPR

Restriksjonene i henhold til §§ 34 og 35 BDSG gjelder retten til informasjon og retten til sletting. I tillegg er det klagerett til den ansvarlige tilsynsmyndigheten for databeskyttelse (art. 77 GDPR i forbindelse med § 19 BDSG).
Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Dette gjelder også tilbakekall av samtykkeerklæringer som ble gitt oss før GDPR trådte i kraft. Vær oppmerksom på at tilbakekallingen først trer i kraft i fremtiden. Behandlingen som skjedde før tilbakekallingen påvirkes ikke.

7. Er det en forpliktelse fra din side å oppgi data?

Tilførsel av personopplysninger for etablering, gjennomføring, oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av tiltak før kontrakten er vanligvis ikke påkrevd i henhold til lov eller kontrakt.
Du er derfor ikke forpliktet til å oppgi informasjon om personopplysninger. Vær imidlertid oppmerksom på at disse vanligvis er nødvendige for avgjørelsen om inngåelse av en kontrakt, utførelse av kontrakten eller for kontraktsfestede tiltak.

Hvis du ikke gir oss noen personopplysninger, kan det hende at vi ikke kan ta en avgjørelse innenfor rammen av kontraktsmessige tiltak. Vi anbefaler alltid at du bare oppgir personopplysninger som er nødvendige for inngåelse av kontrakten, oppfyllelse av kontrakten eller forhåndsavtale.

8. Er det automatisk beslutningstaking (inkludert profilering)?

Vi bruker ikke automatisk beslutninger i samsvar med artikkel 22 GDPR for å etablere, implementere og avslutte forretningsforholdet. Det er heller ingen profilering.

Denne databeskyttelsesinformasjonen informerer deg om behandlingen av personopplysninger hos bb-net media GmbH (heretter bb-net). Personopplysninger hører til Art. 4 nr. 1 GDPR all informasjon som kan være relatert til en fysisk person, spesielt ved hjelp av tildeling til en identifikator som et navn eller et personnummer som din person kan identifiseres med. bb-net behandler personopplysninger utelukkende for et bestemt formål og i god tro i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter.

* Av hensyn til bedre lesbarhet brukes ikke de feminine og maskuline navnene. Når det gjelder nøytrale eller maskuline begrep, skal alle ansatte forstås, uavhengig av kjønn.

1. Navn og kontaktinformasjon til den ansvarlige

bb-net media GmbH
Representert av administrerende direktør Michael Bleicher
Lisboa Street fjerde
97424 Schweinfurt, Tyskland

Tel: + 49 (0) 9721 6469 40
E-post: [e-postbeskyttet]

2. Navn og kontaktinformasjon til personvernombudet

Andrew Pohl
Pohl Consulting Team GmbH
Mengeringhäuser Str.15
34454 Bad Arolsen, Tyskland

E-post: [e-postbeskyttet]

3. Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger på bb-net er:

 • 6 Punkt 1 (a) GDPR - behandling med samtykke fra den registrerte,
 • 6 Punkt 1 (b) GDPR - behandling for kontraktsmessige og kontraktsmessige formål,
 • 6 ledd 1 c) GDPR - behandling for oppfyllelse av juridiske forpliktelser,
 • 6 Punkt 1 (f) GDPR - behandling for å ivareta de legitime interessene til bb-net eller en tredjepart, med mindre beskyttelsen av interesser, grunnleggende rettigheter og friheter for de registrerte er gjeldende,
 • 88 GDPR i forbindelse med seksjon 26 BDSG - behandling for ansettelsesforholdets formål.

4. Formål med samlingen og behandlingen

bb-net samler inn, behandler og bruker personopplysninger: 

 • for å implementere ansettelsesforhold og andre kontraktsforhold, 
 • til formål som er tillatt i sammenheng med vår forretningsvirksomhet samt ivaretakelse av relaterte legitime interesser, f.eks. B. i forbindelse med oppstart av en arbeidsavtale, et forretningsforhold eller en interessert part, 
 • i sammenheng med oppfyllelse av lovkrav og samarbeidsforpliktelser. 

Behandling av personopplysninger for andre formål enn de som er nevnt ovenfor skjer ikke. Før du behandler personopplysninger for andre formål enn de som er nevnt ovenfor, vil bb-net informere deg om denne behandlingen og om nødvendig innhente ditt samtykke. 

For formålene nevnt ovenfor, z. B. inkluderer i detalj: 

 • Behandling av søknader, 
 • Initiering, gjennomføring og avslutning av en ansettelse eller annet Kontraktsforhold, 
 • Anskaffelse av kundeordrer, 
 • Ordreoppfyllelse, behovsvurdering, 
 • Markedsføring av vår egen tjenesteportefølje, 
 • Avdekke mulige brudd på kontrakt eller straffbare forhold, 
 • Resultatbestemmelse og resultatstyring, 
 • Lønn, fakturering, fakturering og betalingstransaksjoner, pynt, 
 • Personaladministrasjon, personalplanlegging, personalledelse, utvikling og opplæring av personell, 
 • Arbeidsmiljø og medisin, 
 • Overholdelse av lovkrav, f.eks. B. i henhold til arbeidsrett, skatterett og sosialsikkerhetsrettslige prinsipper og juridiske forpliktelser til å samarbeide, 
 • Behandling av leieavtaler,  
 • Søknad om ytelser fra arbeidsstøtte, 
 • interne administrative, organisatoriske og statistiske formål, kvalitetssikring, 
 • Sikre sikkerhet og beskyttelse av behandlingsmetoder og data mot uautorisert tilgang, forfalskning og uautorisert bruk, 
 • Beskyttelse av selskapets fasiliteter, utstyr og eiendeler mot tyveri og annen skade.

5. Personopplysninger og personopplysninger

bb-net samler inn og behandler personopplysninger og personlig informasjon for de ovennevnte formålene. Innsamling og behandling skjer i samsvar med prinsippene for dataøkonomi og formålsbegrensning. Leveringen av dataene fra vedkommende er frivillig utenfor eksisterende kontraktsforhold eller resulterende juridiske forpliktelser. Selv i ansettelseskontrakter kan data samles på frivillig basis og videresendes med samtykke fra vedkommende. Dataene behandles både i papirformat og i digital form.

Disse dataene inkluderer spesielt:

 • alle typer masterdata (navn, vitenskapelig tittel, adresse, fødselsdato og sted, kjønn, personalnummer osv.),
 • Sivilstand, barn, ektefelle, arvinger, troende, religiøs tilknytning og nasjonalitet,
 • Søkers data (søknad, pensum, attester, bevis for skole- og yrkesopplæring, bevis på andre utdanningskompetanser, referanser, bilde),
 • alle typer kontraktsdata (f.eks. ansettelsestype, ansettelsesgrad, ansettelsesstart / slutt, betingelser og resultatavgift, bankinformasjon osv.),
 • Organisasjonsdata (f.eks. Stillingstittel, stilling, leder, beliggenhet, ledernivå osv.),
 • Data om lønns- og lønnsutbetaling (f.eks. Lønnsregnskapsdata, bankinformasjon, informasjon om trygd, informasjon om innredning av lønn osv.),
 • Prestasjonsdata (f.eks. Vurderinger, kompetansevurderinger, potensielle vurderinger, evalueringsdata for Structogram-testen, lønnsfastsettelsesdata, informasjon om arbeidsprestasjoner, informasjon om deltakelse i opplæringstiltak innenfor ansettelsesforholdets rammer, etc.),
 • Bedriftskontakt- og kommunikasjonsdata inkludert kontaktinformasjon for sosiale medier,
 • Profildata, sertifiseringer, informasjon om skole- og yrkesopplæring, gjennomførte opplæringskurs for videreutdanning og opplæring og for kvalifikasjoner og andre kvalifikasjoner, som førstehjelp, katastrofe, brann- og evakueringshjelp,
 • Arbeidstid, fravær, ferie, årsaker til fravær, reiser og reisetider, permisjon (betalt, ulønnet, barsel og foreldrepermisjon),
 • Tillatelser som B. Tilgangsrettigheter og tilgangsrettigheter til IT-systemer,
 • Dataloggdata som B. om drift og bruk av kommunikasjons- og databehandlingsutstyr, prosedyrer og systemer samt poster fra videoovervåkingssystemet,
 • Data om materielle ressurser utstedt og selskapseiendom brukt av de berørte,
 • Informasjon om dunning og konkursprosedyrer,
 • personopplysninger fra e-post og korrespondanse, notater utenom kontoret,
 • Historiedata,
 • Data om oppholdsstatus, arbeidstillatelse, registreringsstatus hos arbeidsforetak eller byråer som er involvert i gjennomføringen av grunnsikkerheten iht SGB ​​II blir bestilt, kundenummer på arbeidsbyrået, samfunnsnummer, forsikringsnummer,
 • Kopier av identitetskort, registreringsdokumenter, alvorlig funksjonshemmet ID-kort, førerkort,
 • Informasjon om sykehusopphold,
 • Informasjon om helse- og bedriftsintegrasjonsstyring, alvorlig funksjonshemmet status og andre arbeidsrelaterte helsedata.

6. Lagringens varighet

Personopplysninger vil bare bli lagret av bb-net så lenge kunnskap om dataene er nødvendig for de nevnte formål som det ble samlet inn for, eller det foreligger lovlige eller kontraktlige oppbevaringskrav.

Ulike lovfestede oppbevaringsperioder følger av skatterett, arbeidsrett og lov om sosial trygghet. Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, blir de regelmessig slettet, med mindre deres midlertidige videre behandling er nødvendig av juridiske årsaker.

7. Overføring av personlig informasjon og personopplysninger

 1. Personopplysninger overføres eller avsløres bare av bb-net til eksterne organer i den grad det er tillatelse til å gjøre det i samsvar med databeskyttelsesforskriftene.Dette er tilfelle når: 
 • overføringen er foreskrevet av en juridisk norm, 
 • overføringen tjener til å oppfylle et kontraktsforhold, 
 • bb-net har en legitim interesse i betydningen av de ovennevnte formålene og overføring er tillatt i samsvar med databeskyttelsesforskriftene, 
 • den registreredes samtykke er innhentet på forhånd. 

Mottakerne av personopplysningene kan omfatte: B. inkluderer: 

 • Kunder, kunder og interesserte, 
 • Agenter og entreprenører som tilbyr en tjeneste for bb-net (f.eks. Databehandlingsoppgaver i eksterne datasentre, skattekontor, Utleier), 
 • Myndigheter (f.eks. Skatte- og trygdemyndigheter, arbeidsforetak, leverandører av grunnleggende sikkerhet i henhold til SGB II) og forsikringsselskaper, 
 • Juridiske representanter, domstoler,  
 • Utdanningsleverandører, 
 • Forsikringsselskap, 
 • Banker, revisorer, 
 • Kreditor, tredjeparts skyldner. 

Hvis bb-net sender personopplysninger til agenter, myndigheter, tjenesteleverandører eller klienter /-Dette gjøres utelukkende innenfor rammen av ordrebehandlingsavtaler. 

Hvis det kreves samtykke eller separat melding fra vedkommende for overføring av personopplysninger, vil bb-net innhente samtykke på forhånd eller informere vedkommende om det i god tid. 

Hvis data overføres til tredjestater eller det avsløres til organer i tredjestater, overholdes ytterligere krav. I samsvar med dette regelverket inngås en kontrakt som er foreskrevet av GDPR mellom bb-net og behandlingsbyrået i samsvar med EUs standardavtaleklausuler. 

8. Dine personvernrettigheter

Hver registrert har rett til å:

 • Informasjon i henhold til artikkel 15 GDPR,
 • Korreksjon i henhold til art. 16 GDPR,
 • Sletting i henhold til artikkel 17 GDPR,
 • Begrensning av behandlingen i henhold til artikkel 18 GDPR,
 • Dataportabilitet i henhold til artikkel 20 GDPR,
 • Innvending i henhold til artikkel 21 GDPR.

Restriksjonene i henhold til §§ 34 og 35 BDSG gjelder retten til informasjon og retten til sletting. I tillegg er det klagerett til en tilsynsmyndighet for databeskyttelse iht. Artikkel 77 GDPR sammenholdt med BDSG § 19.

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til behandling av personopplysninger ved å kontakte den ansvarlige. Dette gjelder også tilbakekall av samtykkeerklæringer som ble gitt oss før GDPR trådte i kraft. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning. Behandlingen som skjedde før tilbakekallingen påvirkes derfor ikke av tilbakekallingen.

Du kan sende oss alle rettigheter på e-post på [e-postbeskyttet] eller bruk kontaktinformasjonen gitt i "Ansvarlig" -delen.

1. introduksjon

bb-net Media GmbH (heretter også “bb-net”) forplikter seg til å overholde lover om databeskyttelse innenfor rammen av sitt samfunnsansvar. Denne retningslinjene for databeskyttelse gjelder bb-net i forhold til de grunnleggende prinsippene for databeskyttelse. Å opprettholde databeskyttelse er et grunnlag for å stole på forretningsforhold for bb-net i dets eiendommer som arbeidsgiver og som partner for forretningspartnerne.

Retningslinjen for databeskyttelse skaper en av de nødvendige rammebetingelsene for overføring av data mellom bb-net, kunder, interesserte parter og andre forretningspartnere. Det garanterer passende nivå av databeskyttelse som kreves i de europeiske retningslinjene for databeskyttelse og nasjonale lover.

Utelukkende av hensyn til bedre lesbarhet, brukes ikke den respektive riktige bruken av mannlige, kvinnelige eller forskjellige språkformer. Den mannlige formen for tale som er brukt her er representativ for det kvinnelige eller mangfoldige kjønn. Det samme gjelder den kvinnelige formen, den gjelder også som en fullmektig for det mannlige eller mangfoldige kjønn, gjelder også det mangfoldige kjønn, det gjelder også som en fullmektig for det mannlige eller kvinnelige kjønn.

2. Scope

Denne retningslinjene for databeskyttelse gjelder bb-net. Retningslinjen for databeskyttelse omfatter all behandling av personopplysninger. Anonyme data, f.eks. B. for statistiske evalueringer eller undersøkelser, er ikke underlagt denne retningslinjene for databeskyttelse. Den siste versjonen av retningslinjene for databeskyttelse kan rekvireres fra bb-net.

3. Anvendelse av statslovgivning

Denne retningslinjene for databeskyttelse inneholder den europeiske generelle databeskyttelsesforordningen uten å erstatte eksisterende statslovgivning. Det supplerer den respektive nasjonale loven om databeskyttelse. Den respektive statslov har forrang hvis den krever avvik fra denne retningslinjen, eller hvis den stiller ytterligere krav.

4. Prinsipper for behandling av personopplysninger

4.1 Lovlighet

Ved behandling av personopplysninger må personens rettigheter til den aktuelle personen beskyttes. Personopplysninger må samles inn og behandles på en lovlig måte.

4.2 Øremarking

Behandlingen av personopplysninger kan bare skje for de formålene som ble spesifisert før dataene ble samlet inn. Etterfølgende endringer i formålene er bare mulig i begrenset grad og krever begrunnelse.

4.3 Åpenhet

Vedkommende må informeres om håndteringen av dataene sine. I prinsippet må personopplysninger samles inn fra vedkommende. Når datainnsamlingen samles inn, må den registrerte være i stand til å gjenkjenne minst følgende eller bli informert om dette:

 • identiteten til det ansvarlige organet,
 • formålet med databehandlingen,
 • Tredjeparter eller kategorier av tredjeparter som dataene kan overføres til.
4.4 Unngåelse av data og dataøkonomi

Før behandling av personopplysninger, må det kontrolleres om og i hvilken grad dette er nødvendig for å oppnå det tiltenkte formålet med behandlingen. Personopplysninger kan ikke beholdes til potensielle fremtidige formål med mindre det kreves eller tillates i henhold til statlig lov.

4.5-sletting

Personopplysninger som ikke lenger er nødvendige etter at lovpålagte eller forretningsprosessrelaterte oppbevaringsperioder er utløpt, må slettes. Hvis det er indikasjoner på legitime interesser i disse dataene i enkelttilfeller, må dataene forbli lagret til den legitime interessen er lovlig avklart og kontrollert av bb-net.

4.6 Fakta-korrekthet og oppdaterte data

Personopplysninger må lagres riktig, fullstendig og - om nødvendig - oppdatert. Det må iverksettes passende tiltak for å sikre at utilgjengelige, ufullstendige eller utdaterte data blir slettet, korrigert, supplert eller oppdatert.

4.7 Konfidensialitet og datasikkerhet

Datahemmelighet gjelder personopplysninger. De må behandles konfidensielt i personlig omgang og sikres ved passende tekniske og organisatoriske tiltak mot uautorisert tilgang, ulovlig behandling eller avsløring, samt utilsiktet tap, endring eller ødeleggelse.

5. Behandling for databehandling

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger er bare tillatt hvis en av følgende tillatelser gis. En slik tillatelse er også nødvendig hvis formålet med innsamling, behandling og bruk av personopplysninger skal endres fra det opprinnelige formålet.

5.1 Kunde-, prospekt-, partner- og forretningspartnerdata
5.1.1 Databehandling for igangsetting, inngåelse og oppsigelse av kontrakten

Personopplysninger om berørte parter, kunder, partnere eller forretningspartnere kan behandles for å rettferdiggjøre, utføre og avslutte en kontrakt. Dette inkluderer også ivaretakelse av avtalepartneren, forutsatt at dette har sammenheng med formålet med kontrakten. I løpet av en kontrakt - dvs. i innledningsfasen av kontrakten - er behandling av personopplysninger for utarbeidelse av tilbud, utarbeidelse av salgs- eller servicekontrakter eller for å oppfylle andre ønsker fra den interesserte som har som mål å inngå en kontrakt, tillatt. Interesserte kan kontaktes under oppstart av kontrakten ved hjelp av dataene de har gitt. Eventuelle begrensninger uttrykt av den interesserte må overholdes.

5.1.2 Databehandling i reklameformål

Kundelojalitet eller annonseringstiltak krever ytterligere juridiske krav. Behandlingen av personopplysninger til reklameformål er tillatt, forutsatt at dette er forenlig med formålet som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for. Vedkommende må informeres om bruken av dataene hans til reklameformål. Hvis data utelukkende blir samlet inn i reklameformål, er det frivillig av vedkommende. Den registrerte skal informeres om den frivillige karakteren av fremskaffelsen av data til disse formålene. Ved kommunikasjon med den registrerte, bør den registrerte samtykke til behandling av dataene sine for reklameformål. Den registrerte skal kunne velge mellom tilgjengelige kontaktkanaler som elektronisk post og telefon innenfor rammen av samtykket (samtykke).

5.1.3 Samtykke til databehandling

Databehandling kan skje på bakgrunn av samtykke fra vedkommende. Før du gir samtykke, i samsvar med 4.3. av denne retningslinjene for databeskyttelse. Av bevishensyn må samtykkeerklæringen innhentes skriftlig eller elektronisk. Under visse omstendigheter, f.eks. B. i tilfelle av råd over telefon, kan samtykke gis muntlig. Utstedelsen av dem må dokumenteres.

5.1.4 Databehandling basert på lovlig tillatelse

Behandlingen av personopplysninger er også tillatt hvis statlige juridiske krav krever, krever eller tillater databehandling. Typen og omfanget av databehandlingen må være nødvendig for den lovlig tillatte databehandlingen og er basert på disse lovbestemmelsene.

5.1.5 Databehandling basert på legitim interesse

Behandlingen av personopplysninger kan også skje hvis dette er nødvendig for å realisere en legitim interesse av bb-net. Legitime interesser er vanligvis lovlige (f.eks. Håndhevelse av utestående krav) eller økonomiske fakta (f.eks. Unngåelse av kontraktsforstyrrelser). En behandling av personopplysninger på grunnlag av en legitim interesse kan ikke skje hvis det i individuelle tilfeller er indikasjon på at den registrerte interesser som er verneverdige, oppveier interessen for behandling. De beskyttelsesverdige interessene må sjekkes for hver behandling.

5.1.6 Behandling av spesielt sensitive data

Behandlingen av spesielt sensitive personopplysninger kan bare skje hvis dette er lovpålagt eller hvis vedkommende uttrykkelig har gitt samtykke til det. Behandlingen av disse dataene er også tillatt hvis det er absolutt nødvendig for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav mot den registrerte. Hvis behandlingen av spesielt sensitive data planlegges, må databeskyttelsesansvarlig informeres på forhånd.

5.1.7 Brukerdata og internett

Hvis personopplysninger blir samlet inn, behandlet og brukt på nettsteder eller i apper, må de berørte informeres om dette i varsler om databeskyttelse og eventuelt informasjon om informasjonskapsler. Datasikringsvarslene og eventuelt informasjonskapsler om informasjonskapsler må integreres på en slik måte at de er lett gjenkjennelige, direkte tilgjengelige og konstant tilgjengelige for de berørte. Hvis brukerprofiler opprettes (sporing) for å evaluere bruksatferden til nettsteder og apper, må de berørte informeres om dette i informasjonsbeskyttelsesinformasjonen. Personlig sporing kan bare skje hvis nasjonal lovgivning tillater dette eller hvis vedkommende har samtykket. Hvis sporing foregår under et pseudonym, bør den registrerte gis muligheten til å innvende i beskyttelsen om databeskyttelse (bortvalg). Hvis tilgang til personopplysninger er aktivert på nettsteder eller apper i et område som er underlagt registrering, må identifikasjonen og autentiseringen av de berørte utformes på en slik måte at passende beskyttelse oppnås for den respektive tilgangen.

5.2 Ansattedata
5.2.1 Databehandling for ansettelsesforholdet

For arbeidsforholdet kan personopplysningene som kreves for etablering, gjennomføring og oppsigelse av arbeidsavtalen behandles. Når du innleder et ansettelsesforhold, kan søkernes personopplysninger behandles. Etter avslag, må søkerens data slettes under hensyntagen til bevisfrister, med mindre søkeren har samtykket til ytterligere lagring for en senere utvelgelsesprosess. I det eksisterende ansettelsesforholdet må databehandling alltid være relatert til formålet med arbeidsavtalen, med mindre en av følgende tillatelser for databehandling gjelder.

Hvis det er nødvendig å samle ytterligere informasjon om søkeren fra en tredjepart under oppstarten av arbeidsforholdet eller i det eksisterende ansettelsesforholdet, må de respektive nasjonale juridiske kravene tas i betraktning. I tvilstilfelle må samtykke fra den aktuelle personen innhentes.

For behandling av personopplysninger som er i sammenheng med arbeidsforholdet, men ikke opprinnelig ble brukt til å oppfylle arbeidsavtalen, må en lovlig legitimering foreligge. Dette kan være juridiske krav eller samtykke fra arbeidstakeren eller de legitime interessene til selskapet.

5.2.2 Databehandling basert på lovlig tillatelse

Behandlingen av personlige data er også tillatt hvis statlige lovbestemmelser krever, krever eller tillater databehandling. Typen og omfanget av databehandlingen må være nødvendig for den lovlig tillatte databehandlingen og er basert på disse lovbestemmelsene. Hvis det er juridisk handlingsrom, må arbeidstakers legitime interesser tas med i betraktningen.

5.2.3 Samtykke til databehandling

Behandlingen av medarbeidersdata kan skje på bakgrunn av samtykke fra vedkommende. Samtykkeerklæringer må gis frivillig. Ufrivillig samtykke er ineffektiv. Av bevishensyn må samtykkeerklæringen innhentes skriftlig eller elektronisk. Hvis omstendighetene ikke tillater dette, kan samtykket gis muntlig. Uansett må utstedelsen av dem være korrekt dokumentert. Ved informert, frivillig avsløring av data fra den berørte personen, kan det antas samtykke hvis nasjonal lovgivning ikke krever eksplisitt samtykke. Før du gir samtykke, i samsvar med 4.3. av denne retningslinjene for databeskyttelse.

5.2.4 Databehandling basert på legitim interesse

Behandlingen av personlige data kan også skje hvis dette er nødvendig for å realisere en legitim interesse av bb-net. Legitime interesser er vanligvis berettiget juridisk (f.eks. Etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav) eller økonomisk (f.eks. Evaluering av ansatte).

Behandling av personopplysninger på grunnlag av en berettiget interesse kan ikke skje hvis det i enkelttilfeller er en indikasjon på at arbeidstakerens interesser som er verneverdige oppveier interessen for behandling. Det foreligger legitime interesser som må kontrolleres for hver behandling. Kontrolltiltak som krever behandling av medarbeidersdata, kan bare utføres hvis det er en juridisk plikt til dette eller hvis det er en berettiget grunn. Selv om det er en berettiget årsak, må kontrolltiltakets proporsjonalitet kontrolleres. Selskapets legitime interesser i å utføre kontrolltiltaket (f.eks. Overholdelse av lovbestemmelser og interne selskapsregler) må veies mot en mulig legitim interesse for den ansatte som er berørt av tiltaket i å ekskludere tiltaket, og kan bare utføres hvis de er aktuelle . De legitime interessene til selskapet og de eventuelle legitime interessene til de ansatte må bestemmes og dokumenteres før det iverksettes tiltak. I tillegg må det tas hensyn til eventuelle ytterligere krav som foreligger i henhold til nasjonal lovgivning (f.eks. Informasjonsrettigheter til de berørte).

5.2.5 Behandling av spesielt sensitive data

Spesielt sensitive personopplysninger kan bare behandles under visse betingelser. Data som er spesielt verdig å beskytte, er data om rasemessig og etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskap eller helse eller sexliv til den det gjelder. På grunn av statlig lovgivning kan andre datakategorier klassifiseres som spesielt verneverdige, eller innholdet i datakategoriene kan fylles ut på en annen måte. På samme måte kan data knyttet til straffbare forhold ofte bare behandles under spesielle forhold som er fastsatt i statlig lov. Behandlingen må uttrykkelig være tillatt eller foreskrevet av statlig lov. I tillegg kan behandling tillates hvis det er nødvendig slik at det ansvarlige organet kan oppfylle sine rettigheter og plikter på arbeidsrettsområdet. Den ansatte kan også frivillig uttrykkelig samtykke til behandlingen. Hvis behandlingen av spesielt sensitive data planlegges, må databeskyttelsesansvarlig informeres på forhånd.

5.2.6 Telekommunikasjon og Internett

Telefonsystemer, e-postadresser, intranett og internett samt interne sosiale nettverk blir primært gjort tilgjengelig av selskapet som en del av de operative oppgavene. De er arbeidsutstyr og selskapets ressurs. De kan brukes innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser og interne selskapsretningslinjer.

Privat bruk er i alle fall ekskludert og forbudt.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan bruken av telefonsystemer, e-postadresser og Internett logges i en begrenset periode. Personlige evalueringer av disse dataene kan bare utføres i tilfelle en konkret, berettiget mistanke om brudd på lover eller retningslinjer for bb-net. Disse kontrollene kan bare utføres av utredningsområdene i samsvar med proporsjonalitetsprinsippet og av kontrollen av personvernet. De respektive nasjonale lovene må overholdes.

6. Overføring av personopplysninger

Ordrebehandling er når en entreprenør får i oppdrag å behandle personopplysninger uten å bli tildelt ansvar for den tilhørende forretningsprosessen. I disse tilfellene må en avtale om ordrebehandling inngås med eksterne entreprenører. Oppdragsgiveren beholder ansvaret for riktig implementering av databehandlingen.

Entreprenøren kan bare behandle personopplysninger i samsvar med instruksjonene fra byggherren. Ved bestilling må følgende krav overholdes; igangsetting avdelingen må sørge for implementering.

 1. Entreprenøren skal velges i henhold til hans egnethet til å garantere de nødvendige tekniske og organisatoriske vernetiltak. Entreprenøren har sikkerheten iht. Art 28 paragraf 3 lit. c, 32 GDPR, spesielt i forbindelse med artikkel 5 paragraf 1, ledd 2 GDPR.
 2. Bestillingen må legges i tekstform. Instruksjonene for databehandling og ansvaret til byggherren og entreprenøren må dokumenteres.
 3. Kontraktsnormene gitt av databeskyttelsesansvarlig må overholdes.
 4. Kunden må overbevise seg om overholdelsen av forpliktelsene til entreprenøren før han starter databehandlingen. En entreprenør kan demonstrere samsvar med kravene til datasikkerhet, spesielt ved å sende inn en passende sertifisering. Avhengig av risikoen for databehandling kan det hende at kontrollen må gjentas regelmessig i løpet av kontraktstiden.
 5. I mange deler av GDPR er det uavhengige databeskyttelsesforpliktelser som også er rettet mot prosessoren.
 6. 27 Punkt 1 GDPR: Plikten til å utnevne en "representant" gjelder også prosessoren.
 7. 30 par. 2 GDPR: Prosessoren er forpliktet til å beholde prosessuelle kataloger.
 8. 31 GDPR: Plikten til å samarbeide med tilsynsmyndigheten for databeskyttelse gjelder også for prosessoren.
 9. 32 Punkt 1 GDPR: Plikten til å ta tekniske og organisatoriske tiltak for datasikkerhet gjelder også prosessoren.
 10. 37 (1) GDPR: Plikten til å utnevne en databeskyttelsesansvarlig for selskapet gjelder også prosessoren.
 11. 44 GDPR: Prosessorene må også overholde begrensningene for dataoverføring til tredjeland.

7. Databehandling på vegne

En overføring av personopplysninger til mottakere utenfor bb-net eller til mottakere i selskapet er underlagt betingelsene for behandling av personopplysninger i henhold til avsnitt 5. Mottakeren av dataene må bare være forpliktet til å bruke dem til de angitte formålene.

Når det gjelder dataoverføring fra tredjepart til bb-net, må det sikres at dataene kan brukes til det tiltenkte formål.

8. Den registrerte rettigheter

Alle berørte kan utøve følgende rettigheter. Påstanden din må behandles umiddelbart av den ansvarlige avdelingen og må ikke føre til noen ulemper for personen det gjelder. Vær oppmerksom på følgende:

8.1 Rett til informasjon - avsløring
 • Navn og kontaktinformasjon til den ansvarlige (muligens også representanten)
 • Kontaktinformasjon til personvernombudet
 • Formål og rettslig grunnlag for behandlingen
 • Legitime interesser (for behandling i henhold til art. 6 GDPR)
 • Mottakere eller kategorier av mottakere
 • Overføring til tredjeland eller til internasjonale organisasjoner
 • Varighet av lagring
 • Eksistens av en rett til informasjon, korreksjon, sletting, begrensning, innsigelse og dataportabilitet
 • Eksistens av retten til å trekke tilbake samtykke
 • Forekomst av klagerett til en tilsynsmyndighet
 • Informasjon om levering av data er påkrevd i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for inngåelse av en kontrakt og mulige konsekvenser av ikke å gi dem
 • Eksistens av automatisert beslutningstaking inkludert profilering
 • Informasjon om en mulig endring i formålet med databehandling
8.2 Rett til informasjon
 • Formål med databehandling
 • Kategorier av data
 • Mottakere eller kategorier av mottakere
 • Varighet av lagring
 • Rett til korreksjon, sletting og innsigelse
 • Ankerett til en tilsynsmyndighet
 • Datas opprinnelse (hvis ikke samlet fra registrerte)
 • Eksistens av automatisert beslutningstaking inkludert profilering
 • Overføring til et tredjeland eller til en internasjonal organisasjon
8.3 Rett til korreksjon og sletting

eksisterer alltid når

 • lagring av dataene er ikke lenger nødvendig,
 • den registrerte har trukket sitt samtykke til databehandling,
 • dataene er behandlet ulovlig,
 • det er en juridisk plikt til å slette i henhold til EU eller nasjonal lovgivning.

9. Behandle konfidensialitet

Personopplysninger er underlagt taushetsplikt. Ansatte har forbud mot uautorisert innsamling, behandling eller bruk. Enhver behandling som en ansatt gjennomfører uten å bli betrodd den i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver og som er godkjent autorisert, er uautorisert. Behovet for å vite prinsippet gjelder: ansatte kan bare ha tilgang til personopplysninger hvis og i den grad dette er nødvendig for deres respektive oppgaver. Dette krever nøye inndeling og skille av roller og ansvar samt implementering og vedlikehold av dem innenfor rammen av autorisasjonsbegreper.

Ansatte kan ikke bruke personopplysninger til sitt eget private eller kommersielle formål, overføre det til uautoriserte personer eller gjøre dem tilgjengelige på annen måte. Overordnede må informere sine ansatte om plikten til å opprettholde datahemmelighet i begynnelsen av arbeidsforholdet. Denne forpliktelsen fortsetter selv etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

10. Sikkerhet i behandlingen

Personopplysninger må til enhver tid beskyttes mot uautorisert tilgang, ulovlig behandling eller avsløring, samt mot tap, forfalskning eller ødeleggelse. Dette gjelder uansett om dataene blir behandlet elektronisk eller i papirform. Før innføring av nye databehandlingsprosedyrer, spesielt nye IT-systemer, må tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger defineres og implementeres. Disse tiltakene må være basert på den moderne teknikken, risikoen som følger av behandlingen og beskyttelseskravene til dataene. Den ansvarlige avdelingen kan særlig konsultere personvernombudet. De tekniske og organisatoriske tiltakene for å beskytte personopplysninger er en del av informasjonssikkerhetsstyringen og må kontinuerlig tilpasses den tekniske utviklingen og organisatoriske endringer.

11. Kontroll av databeskyttelse

Overholdelse av retningslinjene for databeskyttelse og gjeldende databeskyttelseslover må sjekkes regelmessig gjennom databeskyttelsesrevisjoner og annen kontroll. Implementering er ansvaret for databeskyttelsesansvarlig og andre virksomhetsområder med revisjonsrettigheter.

Resultatene av databeskyttelseskontrollene må formidles til databeskyttelsesansvarlig. Ledelsen informeres om viktige resultater. Den kompetente tilsynsmyndigheten for databeskyttelse kan også utføre sin egen kontroll med overholdelse av bestemmelsene i denne retningslinjen innenfor rammen av de fullmakter den har rett til i henhold til statlig lov.

12. Datavernhendelser

Hver ansatt skal øyeblikkelig rapportere tilfeller av brudd på denne retningslinjene for databeskyttelse eller andre forskrifter for beskyttelse av personopplysninger til personvernombudet. Lederen som er ansvarlig for funksjonen eller enheten har plikt til å informere den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige omgående om databeskyttelseshendelser.

I tilfeller av:

 • ulovlig overføring av personopplysninger til tredjepart,
 • ulovlig tilgang fra tredjepart til personopplysninger eller
 • tap av personopplysninger

Varslene som er gitt i selskapet må gjøres umiddelbart slik at eksisterende rapporteringsforpliktelser om datavernshendelser kan oppfylles i henhold til nasjonal lovgivning.

13. Ansvar og straffer

Ledelsen er ansvarlig for databehandling. Det er derfor forpliktet å sørge for at de lovpålagte kravene til databeskyttelse og kravene i databeskyttelsesretningslinjene tas i betraktning (f.eks. Nasjonale rapporteringsforpliktelser). Det er en lederoppgave for lederen å bruke organisatoriske, personellmessige og tekniske tiltak for å sikre korrekt databehandling i samsvar med databeskyttelse. Implementeringen av disse kravene er ansvaret for de ansvarlige ansatte. I tilfelle myndighetskontroll av databeskyttelse, må databeskyttelsesansvarlig informeres umiddelbart.

Ledelsen plikter å støtte personvernombudet i sitt arbeid. De som er ansvarlige for forretningsprosesser og prosjekter må informere databeskyttelsesansvarlig i god tid om ny behandling av personopplysninger. Når det gjelder databehandlingsprosjekter som kan medføre spesiell risiko for de personlige rettighetene til de berørte, må databeskyttelsesansvarlig være involvert før behandlingen starter. Dette gjelder spesielt spesielt sensitive personopplysninger. Ledere må sørge for at deres ansatte er opplært i databeskyttelse i den grad det er nødvendig. Feil behandling av personopplysninger eller andre brudd på loven om databeskyttelse blir også tiltalt i mange land og kan føre til erstatningskrav. Overtredelser som enkeltansatte er ansvarlige for kan føre til sanksjoner etter arbeidsretten.

14. Data Protection Officer

Personvernombudet, som et organ som ikke er underlagt spesifikke instruksjoner, arbeider for å overholde nasjonale og internasjonale forskrifter for databeskyttelse. Han er ansvarlig for retningslinjene for databeskyttelse og overvåker overholdelsen av dem. Personvernombudet ble utnevnt av ledelsen til bb-net.

Alle som er berørt kan kontakte databeskyttelsesansvarlig med forslag, henvendelser, forespørsler om informasjon eller klager i forbindelse med spørsmål om databeskyttelse eller datasikkerhet. Henvendelser og klager vil bli behandlet konfidensielt på forespørsel.

Hvis den ansvarlige databeskyttelsesansvarlige ikke kan avhjelpe en klage eller forhindre brudd på retningslinjene for databeskyttelse, må ledelsen tas i betraktning for å avhjelpe bruddet på databeskyttelse.

Henvendelser fra tilsynsmyndigheter må alltid gjøres oppmerksom på databeskyttelsesansvarlig. Personvernombudet kan nås på følgende måte:

Pohl Consulting Team GmbH
Data Protection Officer
Mengeringhäuser Strasse 15
34454 Bad Arolsen, Tyskland
T +49
Post: [e-postbeskyttet]

1. Hensikt og omfang av personvernreglene

Bb-net media GmbH forplikter seg til å overholde retningslinjene for databeskyttelse. Opprettholdelse av databeskyttelse danner grunnlaget for et tillitsfullt forretnings- og ansattforhold. Dette er ledsaget av overholdelse av opprettholdelse av omdømme. Denne retningslinjen skaper rammebetingelser for databehandling og overføring i selskapet og til eksterne avtalepartnere. Det sikrer riktig håndtering av personopplysninger av den respektive proseseieren i selskapet. Personvernreglene gjelder for selskapet og dets ansatte. Det påvirker all behandling av personopplysninger. Avvikende regler kan ikke bare lages. Retningslinjene for personvern kan bare endres i samråd med personvernombudet.

2. Prinsipper for behandling av personopplysninger (art. 5 GDPR)

 • Lovlighet og åpenhet:
  For å beskytte personens rettigheter til den aktuelle personen, må personopplysninger behandles på en lovlig måte, i god tro og på en måte som er forståelig for den det gjelder. Berørte personer skal informeres om håndteringen av deres personopplysninger. I tillegg må det være tydelig hvor nyttige dataene som samles inn og hvordan de behandles er.
 • øremerking:
  Med behandlingen av personopplysninger, kan bare disse formålene forfølges som ble eksplisitt definert før dataene ble samlet inn. Formålene kommer fra de respektive underliggende arbeidsinstruksene og må noteres av den ansatte før den første behandlingen starter.
 • Dataminimering:
  Personopplysninger må være passende for formålet og begrenses til det som er nødvendig for behandling. Bare disse personopplysningene skal registreres og behandles som er nødvendige for arbeidstrinnet. De respektive spesifikasjonene finner du i arbeidsinstruksjonene.
 • nøyaktighet:
  Personopplysninger må være saklige og oppdaterte. Feil data må slettes eller rettes umiddelbart ved hjelp av passende tiltak.
 • Lagringsgrense:
  Personopplysninger må lagres på en slik måte at identifiseringen av de registrerte bare er mulig så lenge som er nødvendig i den nødvendige varigheten av behandlingsformålene. En lengre lagring er mulig hvis personopplysningene beskyttes av passende tekniske eller organisatoriske tiltak.
 • Integritet og konfidensialitet:
  Personopplysninger må behandles konfidensielt og behandles på en slik måte at passende datasikkerhet kan garanteres. Det må tas passende tekniske tiltak for å beskytte dataene mot uautorisert tilgang, ulovlig behandling eller modifisering og utilsiktet tap eller ødeleggelse.

3. Lovligheten av behandlingen (art. 6 GDPR)

Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger kan bare skje hvis en av følgende betingelser er oppfylt:

 • Samtykke til databehandling av de berørte
 • Databehandling for et kontraktsforhold
 • Databehandling for å oppfylle en juridisk forpliktelse
 • Databehandling basert på legitim interesse
 • Databehandling for å beskytte den registrerte eller en annen fysisk person
 • Databehandling ansettelsesforhold i henhold til §26 BDSG-nytt

4. Overføring av personopplysninger

Personopplysninger kan bare overføres til mottakere i og utenfor selskapet hvis et av kravene i avsnitt III er oppfylt. Videre må mottakeren være forpliktet til å bruke dataene bare til de spesifiserte formålene.

5. Bestill databehandling (art. 28 f. GDPR)

Hvis en entreprenør får i oppdrag å samle inn, behandle eller bruke personopplysninger av det ansvarlige organet (bb-net), er dette en ordredatabehandling. Dette gjøres på grunnlag av en kontrakt. Prosessoren kan bare behandle personopplysningene på instruksjonene fra kontrolleren.

6. Den registrerte rettigheter (art. 16 ff. GDPR)

Personen som er berørt av databehandling har forskjellige rettigheter som må beskyttes. På anmodning fra vedkommende må påstanden deres behandles umiddelbart av den ansvarlige avdelingen.

 • Den registrerte kan be om informasjon om hvilke personopplysninger som behandles til hvilket formål.
 • Vedkommende kan be om korrigering eller fullføring av personopplysninger.
 • Den registrerte kan be om sletting av hans eller hennes data hvis grunnlaget for behandlingen av dataene ikke eksisterer eller ikke lenger eksisterer.
 • Den registrerte kan be om begrensning av behandlingen hvis nøyaktigheten til dataene er omstridt eller behandlingen er ulovlig.

7. Datavernhendelser

Brudd på retningslinjene for databeskyttelse må rapporteres til den respektive veilederen.

I tilfelle brudd på beskyttelsen av personopplysninger, er den aktuelle
Følg arbeidsinstruksjonene. Det er et brudd på sikkerheten hvis:

 • personopplysninger blir ulovlig overført til tredjepart.
 • personopplysninger blir ulovlig ødelagt eller endret.
 • Tredjeparter får ulovlig tilgang til personopplysninger.

Informasjon om gjennomføring av de juridiske kravene til
EUs generelle databeskyttelsesforordning av bb-net

Her kan du finne ut hva bb-net media GmbH gjør for deg når det gjelder databeskyttelse, hvordan vi har implementert kravene i den nye EUs generelle databeskyttelsesforordning og hvilke prosesser og dokumentasjon vi har tilgjengelig for deg.

1. Hvordan har vi implementert kravene i EUs databeskyttelsesforordning?

bb-net tar håndteringen av personopplysninger fra kunder og interesserte parter på alvor. I samarbeid med en ekstern databeskyttelsespesialist og et advokatfirma ble alle områder relatert til personopplysninger i selskapet og på de digitale plattformene som ble levert nøye kontrollert. For alle prosesser der data lagres eller behandles,
tekniske og organisatoriske tiltak ble iverksatt for å sikre dem. I tilfelle data ble overført til tredjepart, ble alle mottakere kontrollert og alle mulige tiltak ble utført for å utelukke feil behandling av dataene. Nedenfor finner du all informasjon og den nøyaktige lagringsplassen for alle nødvendige dokumenter om databeskyttelse i vårt selskap.

2. Personvernreglene våre

Du kan finne retningslinjene for databeskyttelse i forbindelse med håndtering eller behandling av dine personopplysninger på personvern.

3. Vår databeskyttelsesinformasjon for våre kunder

Vår generelle informasjon om håndtering av dine data og dine rettigheter - informasjon i henhold til art. 13, 14 og 21 i General Data Protection Regulation (GDPR) finner du under vår personvern.

4. Hvor kan jeg finne informasjon om databehandling på nettstedet bb-net?

Du kan finne våre fulle her Personvernerklæring.

5. Våre tekniske og organisatoriske tiltak i forhold til datasikkerhet

I samsvar med artikkel 32 i GDPR ble det iverksatt omfattende tiltak for å sikre dine data i samarbeid med vår eksterne databeskyttelsesansvarlig og en spesialistadvokat. Du finner de detaljerte tiltakene i vår TOMS les.

6. På hvilket grunnlag formidler vi data?

Basert på evalueringen av behandlingsaktivitetene våre, videreformidler vi dataene på følgende baser:

 • Individuell kontrakt, dvs. bestill databehandlingskontrakter både som entreprenør eller oppdragsgiver
 • rettslig grunnlag
 • Kontraktsforhold
 • samtykke
 • EUs standard kontraktsbestemmelser

7. Hva er dine rettigheter?

Du har rett til når som helst å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger og retten til informasjon om disse personopplysningene. I tillegg har du rett til å korrigere, slette og begrense databehandling, samt retten til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger eller til å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling når som helst eller be om dataoverføring. I tillegg har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet i tilfelle brudd på databeskyttelse.

8. Har du noen spørsmål?

Send oss ​​en e-post til: [e-postbeskyttet]

For å beskytte fysiske personers rettigheter og friheter med hensyn til behandling av personopplysninger, er det nødvendig at passende tekniske og organisatoriske tiltak blir truffet og kravene i denne forordningen blir oppfylt. For å kunne bevise at forskriften overholdes, definerer entreprenøren interne strategier og iverksetter tiltak som særlig tilfredsstiller prinsippene for databeskyttelse med teknologi og databeskyttelse som standard.

Bruken av sikkerhetssystemene innbruddsalarmanlegg (EMA) med integrert tilgangskontroll, brannalarmanlegg og videoovervåking er ment å beskytte eiendomsgrensen, avverge inntrengerne og unngå sabotasje, spionasje og inventarforskjeller.

For dette formålet er faste dører som fører til utsiden utstyrt med åpnings- og lukkekontakter. I tillegg er det felle-lignende overvåkning inne med bevegelsesdetektorer for visse områder for å oppdage og rapportere uautorisert tilgang via vinduer og takvinduer eller fangst av mennesker. I alle andre faser er innspillingen bare avhengig av bevegelse. Bilder tas bare opp på harddiskene til det digitale videosystemet når det er bevegelse i bildet eller av bevegelige kameraer.

Innbruddsalarmanlegg aktiveres eller deaktiveres via en leser ved hjelp av en transponder. Dette sikrer at bare autoriserte personer kan operere. Uunngåelighet er garantert og bare i forbindelse med sikring av alle utvendige dører for å låse og åpne. Uunngåelighet betyr å gjøre tiltak for å motvirke falske alarmer forårsaket av feil bruk. I dette konseptet overføres alarmen til et konstant bemannet kontrollsenter og til utvalgte menneskers smarttelefoner.

Når det gjelder krav fra forsikringsselskaper eller revisorer om utstyr i henhold til retningslinjene i henhold til VdS, LKA eller DIN 0833, er uunngåelighet og en alarmoverføring til et konstant bemannet kontrollsenter. Faste videokameraer på faste punkter som kan sees og kontrolleres via fabrikknettverket, brukes til overvåkning og verifisering av alarmen. Videobildene er spilt inn utenfor arbeidstid. På grunn av databeskyttelsesforskrifter er tilgang bare passordbeskyttet og i samsvar med spesifikasjonene til databeskyttelsesansvarlig. Selve kameranettverket er satt opp som en egen enhet for å unngå konstant belastning på fabrikknettverket.

De tekniske og organisatoriske tiltakene er gjenstand for teknisk fremgang og videreutvikling. Den nyeste teknologien, gjennomføringskostnadene, typen, omfanget og formålet med behandlingen samt ulik sannsynlighet for forekomst og alvorlighetsgrad av risikoen for fysiske personers rettigheter og friheter i betydningen Art 32 GDPR må tas med i betraktningen. Viktige endringer må dokumenteres. Totalt sett er dette datasikkerhetstiltak og for å sikre et beskyttelsesnivå som er passende for risikoen med hensyn til konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og systemenes motstandskraft, som er egnet avhengig av type personopplysninger eller datakategorier som skal beskyttes. For å oppfylle de juridiske kravene implementerer klienten denne avtalen på sitt innflytelsesområde som følger:

1. Konfidensialitet (art. 32 nr. 1 lit. b GDPR)

1.1 Adgangskontroll

Ikke for å gi uautorisert fysisk tilgang til databehandlingssystemer som serverrom, nettverkskabling eller arbeidsrom der arbeidsstasjonsdatamaskiner er lokalisert. Entreprenøren skal sørge for at verken inngang, innsikt eller mulig tilgang kan oppnås.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Nøkkelstyring med dokumentasjon av nøkkeltildeling
 • Innbruddsalarmanlegg i henhold til VDS-standard
 • Besøkende og personlig kontroll
 • Videoovervåking av selskapets lokaler
 • Dørsikkerhet til serverrommet med elektronisk tilgangskontroll
 • Vindusløst serverrom

1.2 Tilgangskontroll

I tillegg til tilgangskontrollen, må databehandlingssystemer forhindres i å bli brukt av uautoriserte personer. Tilgang til systemer som personopplysninger behandles med må gis ved hjelp av brukeridentifikasjon.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Personlig brukerpålogging med autorisasjonskonsept når du logger deg på bedriftsnettverket
 • Passordprosedyre og kontroll av prosedyren
 • Egnet antivirusbeskyttelsesløsning med nåværende oppdateringer på serveren og klientene
 • Maskinvarebasert overflødig brannmursystem
 • Automatisk låsing av klienten etter en periode uten brukeraktivitet
 • Digitalt system for alle passord og kryptering
 • Krypterte overføringsveier er sikret ved hjelp av VPN
 • Harddisker til mobile enheter som bærbare datamaskiner og nettbrett er kryptert
 • Alle arbeidsstasjonssystemer, faste eller mobile, har BIOS-passord
 • Avtaler for sikker bruk av mobile enheter og hjemmekontorer

 

1.3. Adgangskontroll

Autoriserte personer har bare tilgang basert på dataene som er omfattet av deres tilgangstillatelse, slik at ingen uautorisert lesing, kopiering, endring eller fjerning av personopplysninger er mulig.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Personlig brukerpålogging med autorisasjonskonsept og dedikerte brukerrettigheter
 • Passordidentifikasjon og passordpolicy
 • Tilgangsbegrensning på IP-nivå og ekstern tilgang ved bruk av en kryptert VPN
 • Loggføring av applikasjonsnivå
 • Forbud mot privat bruk av klienter og egne mobile enheter
 • Brukte databærere blir slettet før de brukes igjen
 • Enheter med en SIM-kortfunksjon er sikret med en PIN-kode
 • Harddisker til mobile enheter som bærbare datamaskiner og nettbrett er kryptert
 • Gamle filer og gamle databærere blir ødelagt med sertifiserte makuleringsmaskiner eller slag
 • USB-tilkoblingene er blokkert på alle arbeidsstasjonssystemer

1.4 Separasjonskrav

Dataene som samles inn for forskjellige formål, må behandles separat. Separasjonen må utføres på en slik måte at den ikke kan blandes sammen med data fra andre klienter eller få tilgang til av tredjeparter.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Separate databaser og prosesseringssystemer
 • Separate produksjons- og testsystemer
 • Konsept for tilgangstillatelse
 • Separasjon av klienter i programvareprodukter som brukes

2. Integritet (art. 32 nr. 1 lit. b GDPR)

2.1. Overfør kontroll

Det må sikres at ingen uautorisert lesing, kopiering, endring eller fjerning er mulig under elektronisk overføring eller under transport og lagring på eksterne databærere. Det må være mulig å sjekke og bestemme på hvilke punkter en overføring av personopplysninger fra dataoverføringsanlegget er ment.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Kryptert e-postoverføring av personopplysninger i e-post
 • Sikkert trådløst LAN (WLAN)
 • Krypterte overføringsveier er sikret ved hjelp av VPN
 • Kryptering av databærere under transport
 • Egnet antivirusbeskyttelsesløsning med nåværende oppdateringer på serveren og klientene
 • Maskinvarebasert overflødig brannmursystem
 • Forpliktelse fra alle ansatte til å oppfylle kravene til databeskyttelse i samsvar med artikkel 5 GDPR

2.2. Inngangskontroll

Aktivering av en påfølgende bestemmelse av om og av hvem personopplysninger er lagt inn, endret eller fjernet i databehandlingssystemer, med et loggesystem.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Dokumenthåndtering med revisjon og historie
 • Loggfasiliteter for input, endring og sletting
 • Adgangsrettigheter er begrenset
 • Begrenset gruppe mennesker til å endre hele selskapet bbCore-programvaren

3. Tilgjengelighet og spenst (art. 32 nr. 1 lit. b GDPR)

3.1. Tilgjengelighetskontroll

Det må settes opp passende beskyttelse mot utilsiktet, forsettlig eller uforutsigbar tap av personopplysninger.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Data backup-konsept med regelmessige anmeldelser
 • Nødmanual med beredskapsplaner tilgjengelig
 • Datasikkerhetskopi i separat brannseksjon
 • Kryptert backup-medium
 • Lagring av databærere med sikkerhetskopier utenfor selskapet
 • Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
 • Innbruddsalarmanlegg i henhold til VDS-standard
 • Egnede brannslukkingssystemer i serverrommet og selskapets lokaler
 • Vanlig e-sjekk i henhold til DGUV3 av alle elektroniske systemer
 • Separate elektroniske kretssikringer

4. Prosedyre for regelmessig gjennomgang, vurdering og evaluering (art. 32, paragraf 1, lit. d GDPR; art. 25, punkt 1, GDPR)

4.1. Ordrekontroll

Garantere at personopplysninger som behandles i bestillingen bare kan behandles i samsvar med instruksjonene fra klienten. Så snart underleverandører brukes av entreprenøren, plikter de å følge instruksjonene og overholde databeskyttelse på samme måte.

Entreprenøren har truffet følgende tiltak:

 • Skriftlig kontrakt for ordrebehandling med entreprenøren
 • Gjennomgang og valg av entreprenør, spesielt for datasikkerhet
 • Forpliktelse fra alle ansatte til å oppfylle kravene til databeskyttelse i samsvar med artikkel 5 GDPR
 • Kontroller av entreprenøren om det er utnevnt en databeskyttelsesansvarlig
 • Løpende gjennomgang og kontrollrettigheter med hensyn til entreprenøren

VI SVAR DITT SPØRSMÅL


  Rull til toppen